ویسترن یونین


سیستم وسترن یونین یکی از سیستم های پیشرفته مالی دنیا میباشد که سهولت بسیار خوبی را برای اشخاص انفرادی فراهم نموده است که یک شخص به شخص دیگر به اکثر از ممالک دنیا در ظرف چند دقیقه محدود پول ارسال ویا دریافت کرده میتواند, بانک ملی افغان نیز بیشتر از چندین سال میشود که از این سیستم استفاده می نماید که در قسمت پرداخت ویا ارسال حواله های مشتریان در ظرف چند دقیقه پول را نظر به معلومات مشتری از تمام نمایندگی ها ارسال و پرداخت مینمائید.