قروض میعادی برای شرکت ها

قرضه میعادی نوع از قرضه بانکی است که با میعاد مشخص به شرکت ها توزیع میگردد و اقساط اصل قرضه با تکتانه بصورت ماهوار طبق جدول مرتبه آن از جانب مشتری به بانک باز پرداخت میگردد. بانک میتواند الی 6 ماه مهلت باز پرداخت اقساط قرضه را برای شرکت ها در نظر گرفته اجراات نماید. تضمینات قرضه های میعادی برای شرکتها میتواند جایداد غیر منقول و دارایی های ثابت مانند ماشین آلات و تجهیزات مد نظر گرفته شود.