شرطنامه محصول بیع المرابحه مواد ساختمانی

جهت اخذ تمویل مالی از بخش بانکداری اسلامی، مشتری لازم است تا اسناد ذیل را فذاهم نماید:

تفصیلات

Ø     سن مشتری از 18 سال کمتر واز 60 سال بیشتر نباشد

Ø     عدم مقروضیت مشتری از نهاد های دیگر (بانک ها و نهادهای مالی)

Ø     دوسال تجربه کاری و حد اقل 12 ماه در وظیفه فعلی

Ø     مدت خدمت کارمندان بانک ملی افغان از یک سال کمتر نباشد

Ø     اجرا تمویل به اساس تضمین طلا و یا هم فراهم نمودن جایداد دارای قباله شرعی صورت میگیرد

Ø     آدرس سکونت فعلی مشتری توسط وکیل گذر و ناحیه مربوط رسماً تائید گردد.

Ø     مدت تمویل مالی ، حد اکثر 5 سال

Ø     حد اقل معاش مشتری برای تمویل اجناس ساختمانی 10,000 افغانی یا معادل 200 دالر امریکایی باشد و از معاش ماهوار مشتری تمویل صورت گیرد.

Ø     نرخ مفاد سالانه 6% به اساس نرخ ثابت

Ø     مبلغ (300) افغانی فیس چک نمودن مقروضیت (پی سی آر) مشتری و تضمین کننده گان اخذ میگردد.

Ø     مشتری حین تحویلی دهی فورم درخواستی باید اصل تذکره خود و تضمین کننده گان را با خود داشته باشد و در ضمن حساب نزد مدیریت عمومی عملیاتی افتتاح نماید.

Ø     حد اکثر تمویل مالی مبلغ 30,000 دالر امریکایی میباشد

Ø     تضمین نقدی (10) % از مشتریان اخذ میگردد

Ø     تضمین پولی توسط دو نفر کارمندان ملکی و رسمی دولت که توانایی باز پرداخت اقساط را داشته باشد.

Ø     معاش اعضا خانواده همسر و فرزند می تواند در عواید و توانمندی مالی مشتری حساب گردد