شرطنامه محصول بیع المرابحه بیع المرابحه تمویل اپارتمان/ خانه/ زمین/مواد ساختمان

برای اخذ تمویل از بخش بانکداری اسلامی ، مشتری باید اسناد ذیل را ارایه و به شرایط ذیل موافقه داشته باشد در ضمن شرطنامه متذکره مطابق پالیسی تمویل و سرمایه گذاری مورخ 13/06/1401 کمیته شماره 8 بورد محترم شرعی بانکداری اسلامی ترتیب و قابل اجرا میباشد:

تفصیلات

1: مشتری باید تابعیت افغان داشته باشد

2: سن مشتری از 18 سال کمتر واز 55 سال بیشتر نباشد در زمان انقضای قرارداد سن مشتری نباید از 65 سال بیشتر باشد

3: عدم مقروضیت مشتری از نهاد های دیگر (بانک ها و نهادهای مالی)

4: مدت خدمت کارمندان دولتی و غیر دولتی از 2 سال کمتر و از ۳۰ سال بیشتر نباشد.

5: مدت در کار و بار فعلی شرکت ها و دوکانداران باید از سه سال کمتر نباشد.

6: شرکت ها و دوکانداران باید جواز قانونی فعالیت را با خود داشته باشند.

7: شرکت ها ودوکانداران باید راپورهای مالی وصورت حساب بانکی حد اقل دو سال گذشته به بانک ارایه نمایند.

8: آدرس سکونت فعلی مشتری توسط وکیل گذر وناحیه مربوط رسمآ تائید گردد.

9: مدت تمویل مالی ، حد اکثر 5 سال و به اساس تصویب کمیته.

10: حداقل عواید خالص ماهوار مشتری 60,000 افغانی یا 800 دالر آمریکایی در نظر گرفته شده است

11: نرخ مفاد سالانه: 5 %فیصد ثابت سالانه ) 9.2 % به اساس فورمول بیلانس کاهشی(.

12: سنجش تمویل ازمعاش ماهوار و عواید دیگری مشتری الی 42 فیصد آن درنظر گرفته میشود، البته در صورت شرکت ها , و نهادهای کوچک متوسط %20 فروشات مجموعی سالانه و یا 40 % مفاد سالانه آن در نظر کرفته میشود.

13: بانک قباله شرعی اپارتمان را بنام بانک بیع جایزی مینماید و هم میتواند قباله شرعی را بنام خود اخذ و الی تصفیه تمویل/ سرمایهگذاری نزد خود نگهداری نماید و فروش به مشتری به اساس قباله عرفی صورت گیرد.

14: مشتریان میتوانند که یک قباله شرعی )که حد اقل 120 % ارزش تمویل را داشته باشد( خود یا اقارب خویش را تحت تضمین بانک بشکل بیع جایزی نزد بانک بگذارد در این صورت میتوانند که قباله شرعی جایداد خریداری شده را در زمان خریداری بنام خود اخذ نمایند .

15: درصورت فوت نمودن مشتری طبق قانون مدنی فصل میراث ومتروکه نظر به ماده 6337 فقره 0 وارثین اش مسئولیت )دین( تصفیه اقساط تمویل باقی مانده تمویل را دارند.

16: مشتری باید از هر لحاظ اسناد حقوقی و قانونی ملکیت را بطور درست چیک نموده و ملکیت را برای خریداری انتخاب نماید.

17: خانه/اپارتمان و زمین که خریداری میگردد باید قباله شرعی داشته باشد و تنها در مناطقی صورت میگیرد که نقشه آن از طرف شاروالی منظور شده باشد.

18: مبلغ (300) افغانی فیس چک نمودن مقروضیت (پی سی آر مشتری و تضمین کننده گان اخذ میگردد.

19: مشتری حین تحویلی دهی فورم درخواستی باید اصل تذکره خود وتضمین کننده گان را با خود داشته باشد و در ضمن حساب نزد مدیریت عمومی عملیاتی افتتاح نماید.

20: حداقل تمویل از 20،000 دالر آمریکایی شروع الی 250،000 دالر آمریکایی یا معادل آن به افغانی

21: تضمین نقدی (10) % از مشتریان اخذ میگردد

22: معاش اعضا خانواده همسر و فرزند می تواند در عواید یکجا سنجش گردد