سهم داران فیصدی
1 وزارت محترم مالیه 96.751%
2 سره میاشت 2.073%
3 پشتنی بانک 1.134%
4 قوماندانی قوای هوائی 0.037%
5 شاروالی کابل 0.005%