ضمانت های بانکی

تضمین نامه بانکی تعهدی است که توسط بانک در صورت تخطی مقروض (فرد نخست) ویا عدم رعایت قرارداد توسط مقروض, بانک (شخص دوم) مبلغ تضمین شده را به فرد ذینفع (شخص سوم) پرداخت مینماید. درحقیقت تضمین نامه بانکی عبارت از تعهد غیر قابل فسخ بانک در مورد پرداخت مبلغ مندرج تضمن خط به ذینفع در صورت عدم تکمیل مکلفیت ها و تعهدات توسط مشتری بانک (شرکت های قراردادی ) میباشد.

بانک ملی افغان انواع ذیل ضمانت های بانکی را پیشکش میکند .

1 تضمین داوطلبی

2 تضمین حن اجرا

3 تضمن پیش پرداخت

این نوع بانک گرانتی ها تحت شرایط ذیل اجرا میشوند :

1. درخواست اجرای بانک گرانتی توسط مشتری.

2. کاپی قراداد با ذینفع و یا شرط نامه داوطلبی

3. کاپی جواز معتبر شرکت

4. کاپی تذکره و یا پاسپورت رئیس و معاون

5. 100% ریزرف نقده با کمیشن ویا درصورتکه کم بوده ریزرف نقده جایداد عینی غیرمنقول تحت تضمین گرفته میشود .

6. ضمانت بانکی نظر به درخواست مشتری برای یک دوره یا زمان که در فورم درخواست گرانتی ذکر شده اجرا میشود

7. ضمانت بانکی فقط برای مدت زمان قابل اعتبار میباشد که در تضمین خط ذکره شده است.