قرضه آوردرافت برای شرکتها:

قرضه آوردرافت از نوع قرضه بانکی است که برای شرکت ها جهت مدیریت کار های یومیه (سرمایه کاری ) شان برای یک سال از جانب بانک منظور و اجرا میگردد در این نوع قرضه بانکی تکتانه در ختم هر برج محاسبه و مشتری مکلف میباشد تا در ختم هر برج تکتانه را به بانک پرداخت نماید. قابل ذکر است که در قرضه آوردرافت بانکی حساب قرضه برای مشتری افتتاح و لمیت قرضه در همان حساب مشخص میگردد و مشتری تمام معاملات خویش را از همان حساب انجام میدهد و سنجش تکتانه نیز در همان حساب صورت میگیرد. قابل ذکر است که در قرضه آوردرافت جریان پولی سالانه باید بیشتر از دو برابر لمیت قرضه باشد و همچنان حساب قرضه در جریان یک سال برای 5 یوم مسلسل باید صفر شود.