حساب مضاربت پس انداز

چنین حسابی با امضای توافق نامه بین مضارب (بانکداری اسلامی) و رب المال (دارندگان حساب) در پرتو شرع اسلامی بر اساس موازین بانکداری اسلامی افتتاح می شود. از این نوع حساب ، هرگونه پروژه اقتصادی شرعی تأمین شده و هرگونه مفاد حاصل از آن ، بر اساس توافق انجام شده ، به دارندگان حساب پس انداز توزیع می شود.

شرایط افتتاح حسابات پس انداز

• حد اقل بیلانس افتتاح حساب برای اشخاص انفرادی 500 افغانی (10 دالر یا 10 یورو) می باشد

• صورت حساب ماهوار ارایه میگردد

• این حساب محدود به دوره خاصی نیست ، دارنده حساب می تواند هر زمان که بخواهد پول به حساب خویش اضافه یا برداشت نماید

اسناد مورد ضرورت

• اصل تذکره یا پاسپورت .

• اگر مشتری کارمند دولت باشد ، کپی شناسنامه شغلی

• در صورتیكه مشتری شغل آزاد دارد ، يك نسخه از مجوز

• نمبر تشخیصیه مالیه دهی مشتریTIN

• ارایه بل برق / تصدیق محل اقامت فعلی مشتری