شرطنامه محصول بیع المرابحه تمویل موتر برای شرکت ها ، تجارت و شرکت ها

برای اخذ تمویل از بخش بانکداری اسلامی ، مشتری باید اسناد ذیل را باید ارایه و به شرایط ذیل موافقه داشته باشد:

تفصیلات

1: سن مشتری از 18 سال کمتر واز 60 سال بیشتر نباشد

2: عدم مقروضیت مشتری از نهاد های دیگر (بانک ها و نهادهای مالی)

3: تجربه کاری تجارت دوسال

4: مدت خدمت ضامنان کارمندان دولت از 5 سال کمتر نباشد ، در صورت که تضمین جایداد موجود نباشد، اما در صورتیکه حقوق تقاعد تضمین کننده ها جمعاً مبلغ تمویل را پوره کند اگر مدت خدمت شان از 5 سال کمتر هم باشد، قابل قبول بانک می باشد.

5:آدرس سکونت فعلی مشتری توسط وکیل گذر وناحیه مربوط رسمآ تائید گردد.

6: مدت تمویل مالی ، حد اکثر 5 سال و به اساس تصویب کمیته.

7: 30%‌ عواید ماهور تجارت مشتری مورد قبول می باشد با اسناد لازمه حد اقل عواید ماهوار مشتری باید 25,000 افغانی یا 350 دالر امریکایی

8: نرخ مفاد سالانه 7% به اساس نرخ ثابت

9: اجرا تمویل به اساس تضمین تقاعد کارمندان دولتی و تعهد کامل اداره در مقابل تمویل صورت می گیرد

10:مبلغ (500) افغانی فیس چک نمودن مقروضیت (پی سی آر مشتری و تضمین کننده گان اخذ میگردد.

11: مشتری حین تحویلی دهی فورم درخواستی معلوماتی باید اصل تذکره خود وتضمین کننده گان را با خود داشته باشد و در ضمن حساب نزد مدیریت عمومی عملیاتی افتتاح نماید.

12: حد اکثر تمویل مالی مبلغ 50,000 - 3,000 دالر امریکایی و یا معادل آن به افغانی میباشد

13: تضمین نقدی (10) % از مشتریان اخذ میگردد

14: تضمین پولی توسط دو نفر کارمندان ملکی و رسمی دولت که توانایی باز پرداخت اقساط را داشته وحقوق تقاعد شان مجموعه تمویل را پوره نماید شرط اساسی می باشد.

15: الی 10,000 دالر امریکایی تضمین حقوق تقاعد دو نفر کارمند دولت و بیشتر از10,000 الی 30,000 دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی تضمین قباله عروفی / شرعی تحت مراقبت قرار گرفتن جایداد در ناحیه با اخذ دونفر تضمین کننده دولتی ، خصوصی و یا یک شرکت تضمین پولی اخذ می گردد ، تمویل بیشتر از 30,000 دالر امریکایی جایداد باید تحت تضمین بانک بطوری بیع جایزی قرار گیرد.

16:معاش اعضا خانواده همسر و فرزند می تواند در عواید یکجا سنجش گردد