شرطنامه محصول بیع المرابحه اجناس ولوازم منزل

جهت اخذ تمویل مالی از بخش بانکداری اسلامی، مشتری لازم است تا اسناد ذیل را فذاهم نماید:

تفصیلات

Ø     سن مشتری از 18 سال کمتر واز 60 سال بیشتر نباشد

Ø     عدم مقروضیت مشتری از نهاد های دیگر (بانک ها و نهادهای مالی)

Ø     دوسال تجربه کاری و حد اقل 12 ماه در وظیفه فعلی

Ø     مدت خدمت کارمندان بانک ملی افغان از یک سال کمتر نباشد

Ø     اجرا تمویل به اساس تضمین طلا و یا هم فراهم نمودن جایداد دارای قباله شرعی صورت میگیرد.

Ø     آدرس سکونت فعلی مشتری توسط وکیل گذر وناحیه مربوط رسمآ تائید گردد.

Ø     مدت تمویل مالی ، حد اکثر 3 سال.

Ø     حد اقل معاش مشتری برای تمویل اجناس لوازم منزل 40٪ معاش ماهوار

Ø     نرخ مفاد سالانه الی 100,000 (یکصد هزار) افغانی 8% سالانه ثابت و بیشتر از صدهزار افغانی تمویل 7% نرخ مفاد سالانه به اساس نرخ ثابت.

Ø     مبلغ (300) افغانی فیس چک نمودن مقروضیت (پی سی آر) مشتری و تضمین کننده گان اخذ میگردد.

Ø     مشتری حین تحویلی دهی فورم درخواستی معلوماتی باید اصل تذکره خود وتضمین کننده گان را با خود داشته باشد و در ضمن حساب نزد مدیریت عمومی عملیاتی افتتاح نماید.

Ø     حد اکثر تمویل مالی مبلغ 500,000 افغانی میباشد

Ø     تضمین نقدی (10) % از مشتریان در موقع خریداری اخذ میگردد، حد تمویل شان از (100,000) افغانی الی (500,000) افغانی باشد.