قروض مصرفی:

قرضه مصرفی نوعی از قرضه های است که برای کارمندان رسمی ادارات دولتی که میعاد خدمت شان از 5 سال کمتر و از33 سال بیشتر نباشد توزیع میگردد. این نوع قرضه معمولاً برای حمایه مالی مشتری برای حل مشکلات اقتصادی، برای خرید اجناس مصرفی، جهت پرداخت مصارف تحصیلی، مصارف صحی، مصارف تفریحی و سایر مصارف ایجاد شده است. بانک ملی افغان این نوع قروض را به کارمندان دولت در مقابل تضمین معاش ، حقوق تقاعد، تضمین دو نفر کارمند دولتی و موافقه اداره که درخواست کننده مربوط آن میباشد پرداخت مینماید.