شرطنامه محصول بیع المرابحه تمویل موتر

جهت اخذ تمویل مالی از بخش بانکداری اسلامی، مشتری لازم است تا اسناد ذیل را فذاهم نماید:

تفصیلات

Ø     سن مشتری از 18 سال کمتر و از 60 سال بیشتر نباشد

Ø     عدم مقروضیت مشتری از نهاد های دیگر (بانک ها و نهادهای مالی)

Ø     دوسال تجربه کاری و حد اقل 12 ماه در وظیفه فعلی

Ø     مدت خدمت کارمندان بانک ملی افغان از یک سال کمتر نباشد

Ø     اجرا تمویل به اساس تضمین طلا و یا هم فراهم نمودن جایداد دارای قباله شرعی صورت میگیرد

Ø     آدرس سکونت فعلی مشتری توسط وکیل گذر و ناحیه مربوط رسماً تائید گردد.

Ø     مدت تمویل مالی ، حد اکثر 5 سال

Ø     حد اقل معاش مشتری برای تمویل اجناس لوازم منزل 40٪ معاش ماهوار (حد اقل معاش مشتری) 18,000 افغانی و یا 300 دالر امریکایی می باشد.

Ø     نرخ مفاد سالانه 7% به اساس نرخ ثابت

Ø     مبلغ (300) افغانی فیس چک نمودن مقروضیت (پی سی آر) مشتری و تضمین کننده گان اخذ میگردد.

Ø     مشتری حین تحویلی دهی فورم درخواستی معلوماتی باید اصل تذکره خود وتضمین کننده گان را با خود داشته باشد و در ضمن حساب نزد مدیریت عمومی عملیاتی افتتاح نماید.

Ø     حد اکثر تمویل مالی مبلغ 50,000 - 3,000 دالر امریکایی و یا معادل آن به افغانی میباشد

Ø     تضمین نقدی (10) % از مشتریان در جریان خریداری اخذ میگردد

Ø     تضمین پولی توسط دو نفر کارمندان ملکی و رسمی دولت که توانایی باز پرداخت اقساط را داشته باشد.

Ø     معاش اعضا خانواده همسر و فرزند می تواند در عواید و توانمندی مالی مشتری حساب گردد