}
تامین مالی موتر

هموطنان عزیز اعم از کارمندان دولتی و موسسات غیر دولتی، اشخاص و افراد دارای شغل آزاد، شرکت ها و موسسات میتوانند با استفاده از خدمات بانکداری اسلامی اجناس و لوازم مورد نیاز خویش از قبیل موتر های صفر کیلومتر، یخچال، ماشین کالاشویی و غیره وسایل برقی را با شرایط سهل به اقساط کوتاه مدت و طویل مدت خریداری نمایند.