حساب جاری قرض الحسنه 

مشتری پول خویش را به طور قرض الحسنه به اداره بانک میسپارد که از این حساب هیچ نوع فایده و ضرر به مشتری نمیرسد. این نوع حساب در پرتو اصول شرع باز می شود که در آن یک دفترچه چک برای این نوع حساب به مشتری داده می شود تا مشتری دسترسی آسان و مطمئن به خدمات بانکی مربوط به معاملات بانکی خود داشته باشد.

شرایط افتتاح حساب جاری قرض الحسنه:

حداقل بیلانس افتتاح حساب برای اشخاص انفرادی 1000 افغانی (20 دالر و یا 20 یورو)

حداقل بیلانس افتتاح حساب برای شرکت ها 10000 افغانی (200 دالر و یا 200 یورو)

تعدد معاملات بطور نا محدود (unlimited transactions)

صورت حساب ماهوار

قیمت چک بوک 250 افغانی

افتتاح و بستن حسابات قرض الحسنه بدون کمیشن صورت میگیرد

اسناد مورد نیاز برای اشخاص انفرادی:

• اصل تذکره یا پاسپورت .

• اگر مشتری کارمند دولت باشد ، کپی شناسنامه شغلی

• در صورتیكه مشتری شغل آزاد دارد ، يك نسخه از مجوز

• نمبر تشخیصیه مالیه دهی مشتریTIN

• ارایه بل برق / تصدیق محل اقامت فعلی مشتری

اسناد مورد نیاز برای شرکت ها:

• ارایه اصل تذکره / پاسپورت رئیس و معاون شرکت

• اصلی مجوز اصلی و اساسنامه شرکت

• نمبر تشخیصیه مالیه دهی رئیس و معاون شرکت TIN

• تأیید محل اقامت فعلی رئیس و معاون رئیس شرکت