اعلان مزایده یکباب اپارتمان نمبر(۱۱) ویکباب تهکوی نمبر(۵)


اعلان مزایده یکباب اپارتمان نمبر(۱۱) ویکباب تهکوی نمبر(۵) ملکیت های بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون: ((محترم (ذبیح الله) فرزند (امان الله) با ارایه نرخ مبلغ (۸۶۵۰۰) هشتادوشش هزاروپنجصد افغانی ماهوارمیخواهد یکباب اپارتمان نمبر(۱۱) به مساحت (۱۷۷.۴) مترمربع و محترم (عبدالمطلب) فرزند (عبدالهادی) با ارایه نرخ مبلغ (۵۹۰۰۰) پنجاه ونه هزارافغانی ماهوارمیخواهد یکباب تهکوی نمبر(۵) به مساحت (۱۳۷) مترمربع ملکیت های بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون را که درمجالس داوطلبی برنده گردیده اند برای مدت سه سال به کرایه بیگیرند اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالاترازنرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد))

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان یک قطعه زمین نمبر(۴۳۷) مسمی به مخزن خشک به مساحت (۱۳۳۸.۱۶) متر مربع جایداد خویش واقع کارته سه را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد

2020-12-29
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان دوباب دکاکین نمبر( D11) به مساحت ( ۱۸.۴۹) متر مربع و( D12 ) به مساحت (۱۸.۴۹) متر مربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر رااز طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد

2020-12-29
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد سرورها،وسایل و ماشین آلات دیتابس خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2020-12-29