جاري( یا روان ) حساب د قرض الحسنه پر بنسټ د انفرادي اشخاصو لپاره

دغه ډول حساب د شرعي اصولو په رڼا کې پرانیستل کېږي چې مشتري ته د دې ډول حساب لپاره چک بوک ورکول کېږي ترڅو مشتري د خپلو بانکي راکړې ورکړې اړونده بانکي چوپړتیاو څخه آسانه او په ډاډمنه توګه لاس رسی ولري.

• روان ( جاري ) حساب د قرض الحسنه پر بنسټ په پرانیستلو کې هیڅ ډول ګټه او تاوان حساب لرونکي ته نه ورکول کېږي.

• په روان ( جاري ) حساب د قرض الحسنه پر بنسټ د پرانیستلو په صورت کې د انفرادي اشخاصو لپاره د ابتدایي بیلانس اندازه لږ تر لږه 1000 افغانی او یا هم 20 ډالراویا 20 یورو ټاکل شوي دي.

• نا محدوده را کړه ور کړه (unlimited transactions)

• میاشیتنې صورت حساب.

• 500 افغانۍ د چیک بوک قیمت.

د انفرادي اشخاصو لپاره اړین اسناد

• اصلي پېژندپاڼه یا پاسپورت

• که چېرې مشتري د دولت کارمند وي د دندې د هویت کارټ کاپي.

• که چېرې مشتري ازاد شغل ولري د جواز کاپي.

• د مشتري TIN نمبر.

• د مشتري اوسني استوګنځي تصدیق.

د شرکتونو لپاره جاري یا روان حساب د قرض الحسنه پر بنسټ

مشتري په روان (جاري) حساب کې د قرض الحسنه په توګه خپلې پیسې د بانک ادارې ته سپاري.

• په روان ( جاري ) حساب د قرض الحسنه پر بنسټ په پرانیستلو کې هیڅ ډول ګټه او تاوان حساب لرونکي ته نه ورکول کېږی.

• په روان ( جاري ) حساب د قرض الحسنه پر بنسټ د پرانیستلو په صورت کې د شرکتي یا حکمي اشخاصو لپاره د ابتدایې بیلانس اندازه لږ تر لږه 10000 افغانی اویاهم 200 ډالر او یا 200 یورو ټاکل شوي دي.

• د اسلامي شریعت او اصولو له مخې معاملات.

• نا محدوده را کړه ور کړی ( unlimited transaction)

• میاشتینې صورت حساب.

• چیک بوک

• د شرکتونو لپاره اړین اسناد:

• د شرکت د رئیس او د مرستیال اصلي پېژندپاڼې یا پاسپورټونه.

• د شرکت اصلي جواز او اساسنامه.

• د شرکت او شرکت د رئيس او مرستیال د TIN نمبر.

• د شرکت مهر او چاپي پاڼه.

• د شرکت د رئیس او مرستیال د اوسني سکونت یا استوګنځي تائید او تصدیق.