سویفټ

په مالي چارو کې د سویفټ سیستم په نړۍ کې یواځینی سیستم دی،چې د نړۍ اکثره بانکونه ور څخه ګټه پورته کوي.