د بیع المرابحه موټر معلومات

د اسلامي بانکوالي څخه د مالی ملاتړ اخیستل لپاره مشتري باید لاندې اسناد وړاندې کړي :

تفصیلات

Ø     د مشتري عمر باید د 18 کالو څخه کم او د 60 کالوڅخه زیات نه وي

Ø     مشتري باید د نورو ادارو څخه پوره وړی نه وي (بانکونو اونورو مالي اداري)

Ø     د کار د خدمت دوره د افغان ملي بانک د کارکونکو لپاره د یوکال څخه کمه نه وي

Ø     مشتری باید بانک د مالي ملاتړ په بدل کي د کور شرعی قباله اویا هم سره زر (طلا) د تضمین په توګه بانک ته وسپاري.

Ø     د مالي ملاتړ موده تر 5 کالوده

Ø     د موتړ د مالي ملاتړ لپاره د مشتري 40٪ میاشتنۍ معاش په نظرکې نیول کیږي

Ø     د مالي ملاتړ موده تر 5 کالونو ده

Ø     د موټرد مالي ملاتړ لپاره باید د مشتري میاشتنۍ معاش د 18,000 افغانیو او یا د 300 امریکايي ډالوروڅخه کم نه وي د مشتري دمیاشتني معاش څخه د متشري پور ګرځول کیږي

Ø     د کلني مفاد اندازه %7 په ثابت نرخ محاسبه کیږي

Ø     مشتري 300 افغانۍ فیس د (پي سي آر) سیستم معلوماتو را ترلاسه کولولپاره تحویلي کړي

Ø     مشتري ته چې کوم د درخواستۍ فورم ورکړل شوی وي هغه باید په سمه توګه ټک ګري او نور اړین اسناد په وخت سره بانک ته حاضر کړي   

Ø      د مالي ملاتړ مبلغ 3,000 50,000 امریکایی دالره ده

Ø     له مشتري څخه 10٪ نغدي تضمین د پور د اجرا په وخت کي اخیستل کیږي

Ø     مالي تضمین لپاره دوه تنه ملکي رسمي کارکونکي د مشتري ضمانت وکړي چې د پور تحویلي توان ولري .

Ø     د کورنۍ د غړو معاش هم کیدای شي د پور اخيستونکې لپاره د مشتري مالي توانمندي محاسبه شي