ونډه لرونکو سلنه
1 د ماليې وزارت 96.751%
2 د کابل ښاروالي 2.073%
3 پښتني بانک 1.134%
4 دهوایي ځواک قومنداني 0.037%
5 سره میاشت 0.005%