}
د موتر مالی تامین

د دولتي او غېر دولتي موسساتو ګرانو کارمندانو،د آزاد شغل افراد او اشخاص،موسسې او شرکتونه کولی شي د افغان ملي بانک د اسلامي بانکوالۍ له خدماتو په ګټنې د صفر کیلومتر موټر،یخچال،د کالو مینځلو ماشین او نور برقي توکي په آسانو شرایطو د لنډ مهاله او اوږد مهاله قسطونو سره وپیري.