}
د پس انداز مضاربت حساب

د پس انداز مضاربت هوکړې له مخې پیرودونکی خپلې پیسې بانک ته سپاري او بانک کولی شي دغه پیسې په بېلابېلو اسلامي بانکوالۍ محصولاتو کې په پانګونه ولګوي،چې د شوې هوکړې له مخې یې ګټه او زیان د بانک او پیرودونکي تر منځ وېشل کیږي.
• میاشتینی صورت حساب
• د اسلامي شریعت او اصولو له مخې
• لږ تر لږه د حساب د پرانیستې بیلانس 5000 افغانۍ (100 ډالر او یا 100 یورو)
• د اضافي کمېشن پرته د پس ا نداز حسابونو پرانېستل او بندول

د اړتېا وړ اسناد:


• اصلي پیژندپاڼه یا پاسپورت
• که چیرې پیرودونکی د دولت کارمند وي د هویت کارت TIN نمبر
• د پیرودونکي اوسني استوګنځي تصدیق

انفرادي معیادي مضاربت حساب


• دا حساب د (بانک) مضارت او رب المال (پیرودونکي) تر منځ د معیادي مضاربت د هوکړې له مخې افتتاح او پرانېستل کېږي.
• د یاد حساب موده یو کال لپاره ده،چې ګټه یې د مالي کال په آخر کې د شوې هوکړې له مخې وېشل کېږي.
• میاشتینی صورت حساب
• د اسلامي شریعت او اصولو له مخې
• لږ تر لږه 25000 زره افغانۍ بیلانس(500 ډالر او یا یورو)
• د اضافي کمېشن پرته د معیادي مضاربت حسابونو پرانېستل او بندول

• د اړتېا وړ اسناد:


• اصلي پېژندپاڼه یا پاسپورت
• TIN نمبر په هغه صورت کې،چې پیرودونکی د دولت کارمند وي
• د پیرودونکي اوسني استوګنځي تصدیق

د شرکتونو لپاره د معیادي مضاربت حساب


• دا حساب د معیادي مضاربت د هوکړې له مخې د مضارت(بانک) او رب المال (پیرودونکي) تر پرانېستل کېږي.
• دا حساب د یو کال لپاره وي،چې د شوې هوکړې له مخې یې ګټه د مالي کال په پای کې سنجول کېږي.
• میاشتینی صورت حساب
• د اسلامي شریعت او اصولو له مخې
• لږ تر لږه 50000 زره افغانۍ بیلانس (1000 ډالر یا یورو)
• د اضافي کمېشن پرته د معیادي مضاربت حسابونو پرانېستل او بندول

• د اړتېا وړ اسناد:


• د شرکت د رئیس او مرستېال اصلي پېژندپاڼه
• د شرکت اصلي جواز او اساسنامه
• د رئیس او د مرستېال TIN نمبر
• د شرکت مهر او چاپي پاڼه
• د رئیس او د مرستېال د اوسني استوګنځي تصدیق