اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب گدام به مساحت (۱۵۸۰.۶۵) متر مربع جایداد خویش واقع علاوالدین را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را پس از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه نموده، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


پروژه قصر ملی افغان واقع چهارراهی دهمزنگ شهر کابل یکی از پروژه های ملی در سطح کشور است که در مساحت (8600) متر مربع زمین و در 13 طبقه ، توسط ریاست محترم ساختمانی خانه سازی شرکت انکشاف ملی در مدت 30 ماه اعمار میگردد. اداره بانک ملی افغان در نظر دارد تا بمنظور مراقبت و تصدیق از کیفیت کار ساختمانی پروژه متذکره یک شرکت ساختمانی معتبر و باتجربه را استخدام نماید تا وظایف ذیل را انجام دهد: 1- مراقبت از کیفیت کار ساختمانی پروژه مطابق به مشخصات و بل احجام 2- ارزیابی و تاییدی انوایس قرار دادی به اساس کارهای انجام شده پروژه و مطابق مواد قرارداد. 3- نظارت از تطبیق پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه با مطابقت به پلان عمومی پروژه. 4- نظارت و تصدیق از آزمایشات مواد ساختمانی ، ثبت نتایج آزمایشات مواد ساختمانی ، جهت تصمیم گیری برای بهبود کیفیت برویت نقشه ، بل احجام کاری ومشخصات تخنیکی پروژه و نورم های ملی وبین المللی. 5- نظارت از مواد و وسایل (تجهیزات) ساختمانی به منظور تطبیق معیار ها و مشخصات تخنیکی جهت کیفیت پروژه. 6- تطبیق عملی نظارت و ارزیابی به منظور کنترول و مؤثریت کیفیت پروژه. 7- ارائه طرح های عملی در مورد بهبود کیفیت تطبیق پروژه ، جهت پایان آوردن سطح مصرف. 8- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش های مربوطه جهت تحقق اهداف تعین شده. 9- برآورد ثانی احجام کار ، و مقایسه کار انجام شده با برآورد اولی و تصدیق انجام کار مطابق احجام کار تعین شده. 10- همکاری در بازاریابی پروژه و ترتیب اعلانات برای فروشات جهت رشد مالی بانک ملی افغان. شرکت های واجد شرایط، پروپوزل های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (7) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل – افغانستان بسپارند، تاریخ آفرگشایی بعدأ به اطلاع شان رسانیده میشود، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقدأ اخذ میگردد."


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه وتدارک دو پایه فایروال سیسکو را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک یک پایه سرور معه لایسنس آن را از طریق داوطلبی باز تهیه نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک 16 عدد انورتر را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک ده پایه ماشین ای تی ام را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد جهت شفافیت پروسه خریداری و جلوگیری از ضایع شدن وقت تمام نیازمندیهای خویش را از طریق ایمیل ( آنلاین ) تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت های (ساختمانی ، لوژستیکی و خدماتی ) که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند میتواند به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده و شرکت خویش را ثبت و راجستر نماید تا در موقع ضرورت از طریق ایمیل نرخگیری گردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


پروژه قصر ملی افغان واقع چهارراهی دهمزنگ شهر کابل یکی از پروژه های ملی در سطح کشور است که در مساحت (8600) متر مربع زمین و در 13 طبقه ، توسط ریاست محترم ساختمانی خانه سازی شرکت انکشاف ملی در مدت 30 ماه اعمار میگردد. اداره بانک ملی افغان در نظر دارد تا بمنظور مراقبت و تصدیق از کیفیت کار ساختمانی پروژه متذکره یک شرکت ساختمانی معتبر و باتجربه را استخدام نماید تا وظایف ذیل را انجام دهد:
1- مراقبت از کیفیت کار ساختمانی پروژه مطابق به مشخصات و بل احجام
2- ارزیابی و تاییدی انوایس قرار دادی به اساس کارهای انجام شده پروژه و مطابق مواد قرارداد.
3- نظارت از تطبیق پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه با مطابقت به پلان عمومی پروژه.
4- نظارت و تصدیق از آزمایشات مواد ساختمانی ، ثبت نتایج آزمایشات مواد ساختمانی ، جهت تصمیم گیری برای بهبود کیفیت برویت نقشه ، بل احجام کاری ومشخصات تخنیکی پروژه و نورم های ملی وبین المللی.
5- نظارت از مواد و وسایل (تجهیزات) ساختمانی به منظور تطبیق معیار ها و مشخصات تخنیکی جهت کیفیت پروژه.
6- تطبیق عملی نظارت و ارزیابی به منظور کنترول و مؤثریت کیفیت پروژه.
7- ارائه طرح های عملی در مورد بهبود کیفیت تطبیق پروژه ، جهت پایان آوردن سطح مصرف.
8- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش های مربوطه جهت تحقق اهداف تعین شده.
9- برآورد ثانی احجام کار ، و مقایسه کار انجام شده با برآورد اولی و تصدیق انجام کار مطابق احجام کار تعین شده.
10- همکاری در بازاریابی پروژه و ترتیب اعلانات برای فروشات جهت رشد مالی بانک ملی افغان. شرکت های واجد شرایط، پروپوزل های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل – افغانستان بسپارند، تاریخ آفرگشایی بعدأ به اطلاع شان رسانیده میشود، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقدأ اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب مارکیت سه منزله مسمی به ملی سنتر را که دارای (۵۳) باب دکاکین ، (۱۴) عدد ویترین و (۲) باب غرفه میباشد و در چوک گلها شهر هرات موقعیت دارد را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها ، وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات بسپارند همچنان سافت کاپی درخواستی های خویش را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال بدارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدا ً اخذ میگردد.
taj.haqmal@BMA.COM.AF
hakim.farighi@BMA.COM.AF
nisar.khairzada@BMA.COM.AF


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا بالای ملکیت خویش واقع شهر میمنه ولایت فاریاب که دارای (1891.7) مترمربع مساحت است، یک باب تعمیر به شکل مدرن و اساسی اعمار نماید، اشخاص شرکت ها و موسسات که واجد شرایط باشند، و خواهش سرمایه گزاری دراعمار تعمیر بالای ملکیت مذکور با عقد قرارداد طویل المدت الی 15 ساله داشته باشند، درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) یوم کاری به مدیریت نمایندگی بانک ملی افغان میمنه و یا مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل – افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند ، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقدأ اخذ میگردد.
taj.haqmal@BMA.COM.AF
hakim.farighi@BMA.COM.AF
nisar.khairzada@BMA.COM.AF


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا بالای ملکیت خویش واقع مقابل چمن حضوری ناحیه اول شهر کابل که دارای (481) مترمربع مساحت است، یک باب تعمیر به شکل مدرن و اساسی اعمار نماید، اشخاص ، شرکت ها و موسسات که واجد شرایط باشند، و خواهش سرمایه گزاری اعمار تعمیر بالای ملکیت مذکور را با عقد قرارداد طویل المدت الی 10 ساله داشته باشند، درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل – افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند ، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقدأ اخذ میگردد.
taj.haqmal@BMA.COM.AF
hakim.farighi@BMA.COM.AF
nisar.khairzada@BMA.COM.AF


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد سرورها ، وسایل و ماشین آلات دیتابیس ساحه اصلی (primary site ) خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم (حبیب الله) فرزند (ملا عبدالحی) با ارایه نرخ مبلغ (۱۹۰۰۰۰۰) یک میلیون و نه صد هزار افغانی ماهوارمیخواهد یک قطعه زمین به مساحت (۶۴۰۰۰) مترمربع مسمی به گدام پشم ملکیت بانک ملی افغان واقع درب ملک شهر هرات را که درمجلس داوطلبی برنده گردیده برای مدت سه سال به کرایه بیگیرد اشخاص ، شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالاتر ازنرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات بسپارند همچنان سافت کاپی درخواستی های خویش را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال بدارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدا ً اخذ میگردد. ایمیل آدرس ها:
taj.haqmal@BMA.COM.AF
hakim.farighi@BMA.COM.AF
nisar.khairzada@BMA.COM.AF
(۰۷۹۹۴۴۵۶۹۷)


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب مارکیت سه منزله مسمی به ملی سنتر را که دارای (۵۳) باب دکاکین ، (۱۴) عدد ویترین و (۲) باب غرفه میباشد و در چوک گلها شهر هرات موقعیت دارد را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها ، وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات بسپارند همچنان سافت کاپی درخواستی های خویش را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال بدارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدا ً اخذ میگردد. ایمیل آدرس ها:
taj.haqmal@BMA.COM.AF
hakim.farighi@BMA.COM.AF
nisar.khairzada@BMA.COM.AF
(۰۷۹۹۴۴۵۶۹۷)


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا یک تعداد اجناس داغمه جات خویش را از طریق داوطلبی به لیلام بگذارد اشخاص که خواهان اشتراک در داوطلبی فوق الذکر را داشته باشند در خواستی های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 24/08/1401 به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات بسپارند و اشتراک کننده گان به روزی چهارشنبه تاریخ 25/08/1401 در مجلس لیلام حاضر باشند و همچنان پول تضمین (15) فیصد قبل از شروع پروسه لیلام ( داوطلبی ) نقداٌ اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب مارکیت مسمی به بلاک (A) به مساحت (۱۸۱۶.۲۱) متر مربع ملکیت خویش واقع شهیدانو چوک ولایت کندهار را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جراید رسمی الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر کندهار بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک حمایت تخنیکی اوریکل سپورت سال 2023 که آفرگشایی آن بتاریخ 25/05/1401 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت خدمات آی سی تی زیپی لینک به مبلغ (128،688.37) یک صدو بیست هشت هزارو شش صدو هشتادو هشت اعشاریه سی و هفت دالر امریکایی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک قطعه زمین به مساحت (۶۴۰۰۰) مترمربع مسمی به گدام پشم ملکیت خویش واقع درب ملک شهر هرات را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها ، وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدا ً اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب مارکیت سه منزله مسمی به ملی سنتر را که دارای (۵۳) باب دکاکین ، (۱۴) عدد ویترین و (۲) باب غرفه میباشد و در چوک گلها شهر هرات موقعیت دارد را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها ، وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدا ً اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب تعمیر معه پارکنگ به مساحت ( ۱۳۵۰) متر مربع ملکیت خویش واقع سه راهی علاوالدین را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد یک پایه سرور معه لایسنس آن را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی ، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک قطعه زمین به مساحت (۹۹۰) متر مربع جایداد خویش واقع روشان مینه شهر جلال آباد را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد. اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جراید رسمی الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر جلال آباد بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد کارت ،پن میلر و پاکت کارت ماشین ای تی ام خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حقیقی و شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک قطعه زمین به مساحت ( ۴۸۱) متر مربع ملکیت خویش واقع مقابل چمن حضوری را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک قطعه زمین به مساحت ( ۲۵۰۰) متر مربع ملکیت خویش واقع شمال میدان هوایی سرک معینیت مواد مخدر را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جریده رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه حفظ و مراقبت سرورها و ماشین آلات دیتابیس که آفرگشایی آن بتاریخ 22/04/1401 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت خدمات معلوماتی و ارتباطی تکنالوژی مایکروسیتمس به مبلغ (1702366.666) افغانی معادل (19224.92) دالر امریکایی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه قرطاسیه باب و رنگ های پرنتر و کاپیر که آفرگشایی آن بتاریخ 28/04/1401 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت عنایت محمدی لمیتد به مبلغ (4175038) چهار میلیون یک صدو هفتادو پنج هزارو سی و هشت افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک قطعه زمین به مساحت (۹۹۰) متر مربع جایداد خویش واقع روشان مینه شهر جلال آباد را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد. اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جریده رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر جلال آباد بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دو باب دکاکین نمبر (D12 –D11) به مساحت مجموعی (۳۶.۹۹) مترمربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جریده رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


طبق قوانین و مقررات د افغانستان بانک، معلومات هؤیتی مشتریان (KYC) باید سال یک مرتبه تجدید گردد، در صورتیکه معلومات مورد نیاز شما در جریان یک سال تجدید نگردیده باشد، لطف نموده به یکی از نزدیکترین نمایندگی های بانک ملی افغان مراجعه نموده و معلومات خویش را تجدید نمائید تا از ارائه خدمات عالی بانک ملی افغان بصورت بهتر مستفید شوید.

د افغانستان بانک د اصولو او مقرراتو له مخې، د پېرودونکو پېژندپاڼې باید په کال کې یو ځل تجدید شي، که ستاسو د پېژندپاڼې معلومات د یو کال په اوږدو کې نه وي تجدید شوې، نو؛ مهرباني وکړئ د افغان ملي بانک تر ټولو نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ او خپله پېژندپاڼه تجدید کړئ ترڅو د افغان ملي بانک له غوره چوپړتیاوو څخه برخمن شئ.

According to Da Afghanistan Bank rules, customers are required to update their KYC FORM once a year, if your identity information form is not updated, then please visit the nearest branch of Bank-e-Millie Afghan (BMA), so to make sure you are receiving the smooth banking services.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب گدام به مساحت (۱۵۸۰.۶۵) متر مربع جایداد خویش واقع علاوالدین را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان سه باب اطاق منزل دوم به مساحت(۱۱۰) متر مربع ملکیت خویش واقع جاده میوند را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا 60 قلم قرطاسیه باب و رنگ های پرنتر و کاپیر خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا حفظ و مراقبت سرور ها و ماشین آلات (AMC) خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (14) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دکان نمبر (۴) به مساحت (۲۰.۷۰) مترمربع ، دکان نمبر (۶) به مساحت (۲۱) مترمربع واقع منزل اول ، دکان نمبر (۳۲) به مساحت (۱۷.۳۰) مترمربع دکان نمبر (۳۳) به مساحت (۱۷.۶۰) مترمربع ، دکان نمبر (۳۴) به مساحت (۱۸.۴۰) مترمربع ، دکان نمبر (۴۵) به مساحت (۴۲) مترمربع ، دکان نمبر (۴۷) به مساحت (۲۱) مترمربع ، دکان نمبر (۴۸) به مساحت (۳۲) مترمربع و دکان نمبر (۵۱) به مساحت (۴۰) مترمربع واقع منزل اول و دوم مارکیت ملی سنتر ملکیت خویش واقع شهر هرات را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن دکاکین فوق را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر هرات بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان هال منزل سوم تعمیر ملی سنتر به مساحت (۶۸۷.۹) مترمربع ملکیت خویش واقع شهر هرات را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر هرات بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا حفظ و مراقبت سرور ها و ماشین آلات (AMC) خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب تعمیر سه منزله که دارای پنج اطاق می باشد به مساحت (۱۲۵۰) فت مربع جایداد خویش که در منطقه (Cambridge Court. 210 Shepherds Bush Road-London-W6 7NJ 12) شهر لندن کشور انگلستان موقعیت دارد را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد. بنا اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم فواد ولد محمد سعید با ارایه مبلغ(۲۰۰۰۰) بیست هزار افغانی ماهوار میخواهد یکباب گدام معه ساحه پیشروی آن به مساحت (۱۰۰۰) مترمربع ملکیت بانک ملی افغان واقع شهر مزارشریف را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده بود برای مدت سه سال به کرایه بگیرد. اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالا تر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر مزار شریف بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی هفت پایه جنراتور که آفرگشایی آن بتاریخ 14/11/1400 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت میدل ایست لوجستیکی خدمتونه به مبلغ (9،990،000.00 ) نه میلیون نو صدو نود هزار افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارایه نمایند.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دو قطعه زمین نمبر(۲۱۸)،قطعه اول به مساحت ( ۲۱۹۲،۲۳) مترمربع وقطعه دوم به مساحت (۹۱۳،۲۷) متر مربع زمین که مجموعآ (۳۱۰۵،۵) متر مربع میشود جایداد های خویش واقع علاوالدین را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دو باب دکاکین نمبر (D12 –D11) به مساحت (۳۶.۹۹) مترمربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب مارکیت شش منزله مسمی به بلاک (C) به مساحت فی منزل (۴۹۱) مترمربع معه پارکینگ موتر به مساحت (۱۵۷۸) مترمربع که جمعا ً (۴۵۲۴) مترمربع میگردد ملکیت خویش واقع شهیدانو چوک شهرکندهار را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی محترم بانک ملی کندهار واقع شهیدانوچوک شهرکندهار بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب گدام معه ساحه پیشروی آن به مساحت (۱۰۰۰) مترمربع ملکیت خویش واقع شهر مزارشریف را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر مزار شریف بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان سیزده باب دکاکین به مساحت مجموعی ( ۳۱۸.۲۶)‌ مترمربع ملکیت های خویش واقع شهر اندخوی را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر اندخوی بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان سه باب اطاق سمت غربی تعمیرنماینده گی بانک ملی افغان به مساحت (۲۴۰) مترمربع ملکیت خویش واقع شهر مزارشریف را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر مزار شریف بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دو باب دکاکین به مساحت ( ۳۰) مترمربع ملکیت خویش واقع شهر کندز را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر کندز بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان سی باب دکاکین به مساحت ( 490.1) مترمربع وهجده باب اطاق به مساحت (270) مترمربع ملکیت های خویش واقع شهر آقچه را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر آقچه بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا حفظ و مراقبت سرور ها و ماشین آلات (AMC ( خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه مند تهیه و تدارک آن باشند بعد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد به تعداد یک پایه جنراتور200 کیلووات و شش پایه جنراتور 22 کیلووات را از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه مند تهیه و تدارک آن باشند بعد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بتعداد هشت باب دکاکین خامه و ساحه آزاد "جوار هوتل ترکمن کابل زم زم" ملکیت خویش واقع مقابل چمن حضوری را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برګشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه حمایت تخنیکی اوریکل سپورت که آفرگشایی آن بتاریخ 14/09/1400 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت خدمات آی سی تی زیپی لینک به مبلغ (128،000.08) یک صدو بیست و هشت هزارو هشت سنت دالر امریکایی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارایه نمایند.


اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم ایمل پسرلی فرزند محمد یاسین با ارایه مبلغ (۲۶۰۰۰) بیست و شش هزار افغانی ماهوار میخواهد یکباب تهکوی نمبر(۵) به مساحت (۱۳۷) متر مربع ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده به کرایه بگیرد. اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالاتر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان به تعداد ده باب دکاکین بلاک (B) معه پارکنگ به مساحت مجموعی (۱۵۹۳) مترمربع ملکیت خویش واقع شهیدانو چوک ولایت کندهار را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی کندهار واقع شهیدانو چک کندهار بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان به تعداد شش باب اتاق واقع منزل دوم سمت شمالی تعمیرنماینده گی به مساحت های هرکدام (۲۰.۵۷) مترمربع ملکیت های خویش واقع ولسوالی آقچه ولایت جوزجان را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها ، انستیتوت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده بانک ملی آقچه واقع جاده عمومی مقابل قوماندانی امنیه ولسوالی آقچه بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد.))


اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم محمد ملک فرزند مرزا محمد با ارایه (۱۷۵۰۰) هفده هزارو پنجصد افغانی ماهوار میخواهد دوباب تهکوی نمبر(۱ و ۲) به مساحت (۱۸۴.۶) مترمربع ملکیت بانک ملی واقع جاده نادرپشتون را که در مجلس مزایده برنده گردیده برای مدت سه سال به کرایه بگیرد. اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالاتر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب دوکان نمبر(۱۷) به مساحت (۳۵۱.۸) مترمربع معه زیر زینه به مساحت (۹۲،۲) مترمربع که جمعآ (۴۴۴) مترمربع میشود ملکیت خویش واقع منزل دوم تعمیرکلوپ جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب دوکان نمبر(۵) منزل دوم تعمیر کلوپ به مساحت (۱۹۶) مترمربع ملکیت خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب دوکان نمبر(۲) منزل سوم تعمیر کلوپ به مساحت های (۳۴۰) مترمربع ملکیت خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب دوکان نمبر(۱ ب) منزل دوم تعمیر کلوپ به مساحت های (۱۴۲) مترمربع ملکیت خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب دوکان نمبر(۱ الف) به مساحت های (۱۹۲.۷) مترمربع ملکیت خویش واقع منزل دوم تعمیرکلوپ جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم محمد ملک فرزند مرزا محمد با ارایه مبلغ (۱۷۵۰۰) هفده هزارو پنجصد افغانی ماهوار میخواهد دوباب تهکوی نمبر(۱و۲) به مساحت(۱۸۴.۶) متر مربع ملکیت بانک ملی واقع جاده نادرپشتون را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده برای مدت سه سال به کرایه بگیرد.اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالا تراز نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک باب دوکان نمبر(۲) منزل سوم تعمیر کلوپ بانک به مساحت (۳۴۰) متر مربع واقع جاده نادرپشتون رااز طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک باب دوکان نمبر(۱ ب) منزل دوم تعمیر کلوپ بانک به مساحت (۱۴۲) متر مربع واقع جاده نادرپشتون رااز طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک باب تهکوی نمبر(۵) به مساحت (۱۳۷) متر مربع ملکیت خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد، اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب دکان نمبر(۱۷) به مساحت (۳۵۱.۸) متر مربع منزل دوم معه زیرزینه به مساحت (۹۲.۲) متر مربع که جمعاً به مساحت (۴۴۴) مترمربع میشود ملکیت های خویش واقع جاده نادرپشتون رااز طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دکاکین نمبر(۱ الف) به مساحت (۱۹۲.۷) مترمربع ، نمبر(۵) به مساحت (۱۹۶) مترمربع ملکیت های خویش واقع منزل دوم تعمیرجاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب دوکان نمبر(۱) به مساحت(۹۸.۴) مترمربع جایداد خویش واقع جاده نادر پشتون را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را بعد ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد یک پایه سرور معه لیسانس آن را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد دو پایه فایروال سیسکو را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد حمایت تخنیکی اوریکل سپورت خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد سرورها ، وسایل و ماشین آلات دیتابس خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد 18 عدد انوارترسه کیلوات خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد سرورها ، وسایل و ماشین آلات دیتابس خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دکاکین نمبر۱ به مبلغ ۶۶۰۵۰ افغانی ، نمبر۳ به مبلغ ۳۹۰۰۰، نمبر۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰، نمبر۷ به مبلغ ۳۲۰۰۰ ، نمبر۱۰ به مبلغ ۸۱۵۰۰ ، نمبر۳۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰ افغانی ویکباب دکان در رخ سرک عمومی مسمی به هوتل به مبلغ ۵۵۰۰۰ هزار افغانی ملکیت های خویش واقع چوک گلها شهرهرات را با برنده گان مجالس مزایده برای مدت سه سال عقد قرارداد مینماید ، اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش کرایه گرفتن جایداد های مذکور را بلند ترازنرخ های ارایه شده فوق داشته باشند درخواست های خویش را بعد ازنشراعلان ازطریق جراید رسمی الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت محترم عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلها بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان به تعداد (۳۹) باب دکاکین، (۱۶) عدد ویترین های ثابت ومتحرک و(۲) باب غرفه ملکیت های خویش داخل مارکیت ملی سنترواقع چوک گلها شهرهرات را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص، شرکت-ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست¬های خویش را بعد ازنشر ازطریق جراید رسمی الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلها شهرهرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تهیه و تدارک مواد بازاریابی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بتاریخ 26/12/1399 مجلس مزایده کرایه دهی یکباب تعمیر منزل دوم معه بام منزل دوم و زیر زینه به مساحت (260) متر مربع ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده میوند را برگزار و محترم مجیب الله فرزند حاجی صفی الله با ارایه مبلغ (54000) پنجاه و چهار هزار افغانی ماهوار برای مدت سه سال برنده گردید. اشخاص، شرکت¬ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالاتر از نرخ فوق داشته باشند درخواست¬های خویش را بعد از نشر از طریق جراید رسمی الی مدت (7) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد."


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد 40 پایه pos ماشین همرا با اپلیکشن خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یکباب تعمیر مسمی به بلاک (A) به مساحت ( ۱۸۱۶.۲۱) مترمربع ملکیت خویش واقع شهیدانوچوک شهرکندهار را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت نماینده گی بانک ملی کندهارواقع شهیدانو چوک بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دو بخش از جایداد مسمی به گدام پشم ملکیت خویش واقع شهر هرات را به شرح ذیل: 1- به مساحت (5645) متر مربع شامل (188) باب دکان. 2- به مساحت (57859) متر مربع شامل حدود (412) باب دکان. از طریق داوطلبی به کرایه میدهد. اشخاص، شرکت¬ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن ساحات متذکره را داشته باشند درخواست¬های خویش را از تاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت محترم عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلهای شهر هرات بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک باب دوکان نمبر(۵۱) به مساحت(۴۰) متر مربع واقع داخل مارکیت ملی سنترشهرهرات ملکیت خویش را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت محترم نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهرهرات بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد وسعت بخشیدن دیتاسنتر فعلی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد سرورها ، وسایل و ماشین آلات دیتابس خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دوباب دکاکین نمبر(۶۲۰) و(۶۲۱) به مساحت های هرکدام (۱۵) مترمربع ملکیت های خویش واقع شهرکندز را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده بانک ملی کندز واقع (متصل مدرسه تخارستان شهر کندز) بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم مجیب الله فرزند حاجی صفی الله با ارایه مبلغ (۵۴۰۰۰) پنجاه وچهارهزارافغانی ماهوارمیخواهد یکباب تعمیرمنزل دوم معه بام منزل دوم وزیرزینه به مساحت (۲۶۰) مترمربع ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده میوند را که درمجلس مزایده برنده گردیده برای مدت سه سال به کرایه بیگیرد ، اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالاترازنرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ، شرطنانه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد دیتاسنتر فعلی خویش را وسعت تر بسازد و آنرا از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک قطعه زمین نمبر(۴۳۷) مسمی به مخزن خشک به مساحت (۱۳۳۸.۱۶) متر مربع جایداد خویش واقع کارته سه را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دوباب دکاکین نمبر( D11) به مساحت ( ۱۸.۴۹) متر مربع و( D12 ) به مساحت (۱۸.۴۹) متر مربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر رااز طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد سرورها،وسایل و ماشین آلات دیتابس خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا یک تعداد اجناس داغمه جات خویش را از طریق داوطلبی به لیلام بگذارد اشخاص که خواهان اشتراک در داوطلبی فوق الذکر را داشته باشند در خواستی های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (10) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات بسپارند تضمین 9380 نو هزارو سه صدو هشتاد افغانی نقداٌ اخذ میگردد). نوت : اشخاصیکه در لیلام اشتراک می نمایند یک روز قبل باید تضمین فوق را تحویل بانک نمایند


اطلاعیه بانک ملی افغان


متن اعلان داوطلبی یکباب تعمیربلاک A ملکیت بانک ملی افغان واقع شهیدانو چوک شهرکندهار (( بانک ملی افغان یکباب تعمیر مسمی به بلاک (A) به مساحت ( ۱۸۱۶.۲۱) مترمربع ملکیت خویش واقع شهیدانوچوک شهرکندهار را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت نماینده گی بانک ملی کندهارواقع شهیدانو چوک بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))


اطلاعیه بانک ملی افغان


متن اعلان داوطلبی سه باب اتاق سمت غربی تعمیر نماینده ګی بانک ملی مزارشریف (( بانک ملی افغان سه باب اطاق به مساحت ( ۲۴۰) مترمربع ملکیت خویش واقع سمت غربی تعمیرنماینده گی مزارشریف را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت نماینده گی بانک ملی مزارشریف واقع چوک کمال نبی زاده بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقدآ اخذ میگردد))


اعلان مزایده یکباب اپارتمان نمبر(۱۱) ویکباب تهکوی نمبر(۵)


اعلان مزایده یکباب اپارتمان نمبر(۱۱) ویکباب تهکوی نمبر(۵) ملکیت های بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون: ((محترم (ذبیح الله) فرزند (امان الله) با ارایه نرخ مبلغ (۸۶۵۰۰) هشتادوشش هزاروپنجصد افغانی ماهوارمیخواهد یکباب اپارتمان نمبر(۱۱) به مساحت (۱۷۷.۴) مترمربع و محترم (عبدالمطلب) فرزند (عبدالهادی) با ارایه نرخ مبلغ (۵۹۰۰۰) پنجاه ونه هزارافغانی ماهوارمیخواهد یکباب تهکوی نمبر(۵) به مساحت (۱۳۷) مترمربع ملکیت های بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون را که درمجالس داوطلبی برنده گردیده اند برای مدت سه سال به کرایه بیگیرند اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالاترازنرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد))


اعلان داوطلبی تهکوی های نمبر(۱و۲) ملکیت بانک ملی افغان


اعلان داوطلبی تهکوی های نمبر(۱و۲) ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون ((بانک ملی افغان تهکوی های نمبر(۱ و۲) به مساحت های (۱۸۴.۶) مترمربع ملکیت خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان منزل دوم تعمیرملکیت خویش واقع ګردی چوک به مساحت (۲۶۰) مترمربع معه بام منزل دوم وزیرزینه را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اعلان داوطلبی دیتابیس اوریکل سپورت بانک ملی افغان:


(بانک ملی افغان برای بخش دیتابیس خویش به اوریکل سپورت برای مدت یکسال ضرورت دارد. که پروسه متذکره را از طریق داوطلبی باز به اعلان می گذارد. اشخاص حقیقی و حکمی، که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (14) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند.). جریان وسیلتاً به آن ریاست محترم نگاشته شد، لطف فرموده کتنگ اعلان آنرا غرض اجراات بعدی به این اداره ارسال فرموده ممنون سازید.


افتتاح نمایندگی بانک ملی افغان در تایمنی شهر کابل


افتتاح نمایندگی جدید بانک ملی افغان در سرک سوم پروژه تایمنی ولایت کابل! بانک ملی افغان به سلسله توسعه شبکه نمایندگی های خویش مطابق به پلان استراتیژیک اینک افتخار دارد که نمایندگی جدید خویش را در سرک سوم پروژه تایمنی ولایت کابل افتتاح نموده و آماده ارایه خدمات بانکی به هموطنان گرامی میباشد. محفل که به همین مناسبت در نمایندگی متذکره برگزار گردیده بود، محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان توسعه شبکه نمایندگی های بانک، توسعه ماشین های اتومات صرافی و بانکداری اللکترونیک را یکی از اولویت های بانک دانسته و تاکید نمودند که این روند مطابق به پلان استراتیژیک بانک ادامه خواهد یافت. ضمنا یادآوری نمودند که نمایدگی تایمنی بادرنظرداشت نوع فعالیت آن در کنار افتتاح انواع حسابات بانکی، جمع آوری عواید دولت، بل برق و سایر خدمات بانکی قرضه های مصرفی و تجارتی (برای متشبشین کوچک و متوسط) نیز به هموطنان محترم توزیع مینماید. ضمنا هدایت دادند تا بخش بانکداری اسلامی نیز بزودی در نمایندگی متذکره فعال گردد.


تجلیل از یکصدویکمین سالروز استرداد استقلال کشور


هیئت رهبری وکارمندان بانک ملی افغان از یکصدو یکمین سال روز استرداد استقلال کشور در مرکز بانک افغان تجلیل بعمل آوردند، زنده باد افغانستان.


دیدار محترم عبدالعزیز بابکرخیل با محترم عبدالرحمن عطاش


محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان با محترم عبدالرحمن "عطاش" رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی دیدار نمود! محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان ضمن خوش آمد گویی از تشریف آوری مهمانان عزیز، نقش شرکت انکشاف ملی را در تطبیق پروژه های ملی برازنده دانسته افزودند که بانک ملی افغان آمادگی کامل دارد تا در قالب همکارهای دوجانبه در قسمت تطبیق پروژه های ملی با شرکت انکشاف ملی همکاری همه جانبه نماید. محترم عبدالرحمن "عطاش" ضمن تشکری از تعهد رهبری بانک ملی افغان در زمینه همکاری با شرکت انکشاف ملی افزودند که شرکت انکشاف ملی مطابق به پلان استراتیژیک خویش برنامه های وسیع اقتصادی را روی دست داشته و عملکرد این شرکت در تطبیق پروژه های ملی موثریت و صرفه جویی قابل ملاحظه را به وجود آورده است. محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" نقش شرکت انکشاف ملی را در شگوفایی، و خودکفایی اقتصادی افغانستان ارزنده تلقی نمود و ابراز اطمینان نمود که تکمیل پروژه های پلان شده از سوی شرکت انکشاف ملی میتواند تغییر مثبت در زندگی مردم ایجاد نماید.‎


امضا تفاهمنامه همکاری میان بانک ملی افغان وشرکت افغان پُست


محترم عبدالعزیز بابکر خیل رئیس عامل بانک ملی افغان ومحترم احمد وحید ویس رئیس عمومی شرکت افغان پُست تفاهمنامه همکاری را امضا نمودند. بر اساس این تفاهمنامه بانک ملی افغان تسهیلات لازم در مورد جمع آوری عواید شرکت افغان پُست، افتتاح حسابات بانکی به مشتریان پستی وکارمندان شرکت افغان پُست فراهم میکند ضمناً محترم عبدالعزبز بابکرخیل رئیس عامل بانک ملی افغان اشاره نمودند با امضا این تفاهمنامه مشتریان شرکت افغان پُست به خدمات گسترده بانکی دسترسی پیدا میکنند.


محفل افتتاح کار تکمیل پروژه دافغان ملي ماڼې:


پروژه مشترک بانک ملی افغان و عزیزی هوتک گروپ بنام قصر عزیزی و ملی که بصورت نیمه کاره باقیمانده بود، امروز شنبه هفتم سرطان سال ۱۳۹۹ طی مراسم رسمی بصورت کامل از جانب شرکت عزیزی هوتک گروپ به بانک ملی افغان سپرده شد. بعد از این پروژه متذکره با سرمایه گذاری کامل از سوی بانکداری اسلامی بانک ملی افغان به اسم دافغان ملي ماڼې مسمی گردید. این مطلب را محترم عبدالعزیز بابکرخیل رئیس عامل بانک ملی افغان طی سخنرانی خویش بیان داشته افزودند، رهبری بانک مصمم است تا مطابق به پلان با همکاری شرکت انکشاف ملی این پروژه ملی را که دارایی ملی، ارزش ملی و افتخار ملی میباشد تکمیل و به بهره برداری بسپارد.


افغان ملي بانک د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د یو شمېر مح


افغان ملي بانک د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د یو شمېر محافظتي توکو مرسته وکړه! د افغان ملي بانک د رهبرۍ پلاوي د پرېکړې او د عامل پلاوي د مشر ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل په مستقیمې لارښوونې د ننګرهار ولایت عامې روغتیا ریاست سره د سل بستو محافظتي توکو ( محافظتي لباسونه، N 95 ماسکونه، دست کشې، عینکې او ۹۰ لیتره کلورین ) مرسته وشوه، یاده مرسته د ګمارل شوي پلاوي له لوري د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ته رسمآ وسپارل شوه، په پام کې ده د راتلونکې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغان ملي بانک له لوري هرات، کندهار، مزار شریف، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو ته هم یاد محافظتي توکي واستول شي، څرنګه چې د کرونا ویروس په هېواد کې خپلې ریښې غځولي او افغان ډاکتر صاحبان ور سره په لومړئ کرښه کې په مبارزه بوخت دي، په همدې اساس د افغان ملي بانک رهبري په پام کې لري چې د امکان تر حده د خپلو ډاکتر صاحبانو لپاره د ځان ساتنې په برخه کې د محافظتي توکو مرستې جاري وساتي او خپل هغه ملي رسالت چې لري تر سره کړي.


افغان ملي بانک د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا


افغان ملي بانک د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د یو شمېر محافظتي توکو مرسته وکړه! د افغان ملي بانک د رهبرۍ پلاوي د پرېکړې او د عامل پلاوي د مشر ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل په مستقیمې لارښوونې د میدان وردګ ولایت عامې روغتیا ریاست سره د ۵۰ پنځوسو بستو محافظتي توکو ( محافظتي لباسونه، N 95 ماسکونه، دست کشې او طبي عینکو ) مرسته وشوه، یاده مرسته د افغان ملي بانک په استازۍ د ښاغلي محمد بلال حیران له لوري د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال، ولایتي شورا استازو، اطلاعاتو او کلتور ریاست استازو او د رسنیو پر وړاندې د یاد ولایت د کرونا ویروس لپاره د ځانګړي شوي روغتون مسؤلینو ته رسمآ وسپارل شوه، د افغان ملي بانک رهبري په پام کې لري تر څو په نږدې ورځو کې یو شمېر نورو ولایتونو ته هم یاد محافظتي توکي واستوي، څرنګه چې د کرونا ویروس په هېواد کې خپلې ریښې غځولي او افغان ډاکتر صاحبان ور سره په لومړئ کرښه کې په مبارزه بوخت دي، په همدې اساس د افغان ملي بانک رهبري په پام کې لري چې د امکان تر حده د خپلو ډاکتر صاحبانو لپاره د ځان ساتنې په برخه کې د محافظتي توکو مرستې جاري وساتي او خپل هغه ملي رسالت چې لري تر سره کړي.


افغان ملي بانک د کونړ ولایت د عامې


افغان ملي بانک د کونړ ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د یو شمېر محافظتي توکو مرسته وکړه! د افغان ملي بانک د رهبرۍ پلاوي د پرېکړې او د عامل پلاوي د مشر ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل په مستقیمې لارښوونې د کونړ ولایت عامې روغتیا ریاست سره د ۵۰ پنځوسو بستو محافظتي توکو ( محافظتي لباسونه، N 95 ماسکونه، دست کشې او طبي عینکو ) مرسته وشوه، یاده مرسته د افغان ملي بانک د ننګرهار څانګې د عمومي مدیر ښاغلي زلمي عبدالرحیمزي له لوري د کونړ ولایت د قدرمن والي صاحب او ولایتي شورا قدرمنو وکیل صاحبانو په شتون کې د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست ته رسمآ وسپارل شوه، د افغان ملي بانک رهبري په پام کې لري تر څو په نږدې ورځو کې یو شمېر نورو ولایتونو ته هم یاد محافظتي توکي واستوي، څرنګه چې د کرونا ویروس په هېواد کې خپلې ریښې غځولي او افغان ډاکتر صاحبان ور سره په لومړئ کرښه کې په مبارزه بوخت دي، په همدې اساس د افغان ملي بانک رهبري په پام کې لري چې د امکان تر حده د خپلو ډاکتر صاحبانو لپاره د ځان ساتنې په برخه کې د محافظتي توکو مرستې جاري وساتي او خپل هغه ملي رسالت چې لري تر سره کړي.


مجمع محترم عمومی سهمداران بانک !


مجمع محترم عمومی سهمداران بانک ملی افغان برگزار گردید! مجمع محترم عمومی سهمداران بانک ملی افغان به اشتراک نماینده گان سهمداران بانک برگزار گردید. این جلسه با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید آغاز و متعاقبا محترم عبدالحبیب ځدران معین مالی وزارت مالیه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری مجمع عمومی سهمداران به تمام اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته و مطابق به اجندا جلسه ادامه یافت. در نخست محترم عبدالمالک "حلیمی" رئیس هیئت نظار بانک گزارش مفصل اجراآت و عملکرد های هیئت نظار بانک را طی سال 1398 به اشتراک کنندگان ارایه نموده و در ادامه محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک در مورد دستاآوردهای سال 1398 بصورت مفصل بحث نمودند. وی افزود که هیئت عامل بانک بادرنظرداشت تطبیق موفقانه پلان استراتیژیک و پلان عمل خویش طی سال 1398 در بخش های متفاوت دستاآورد های قابل ملاحظه داشته است که میتوان از انکشاف پلان مفاد آوری و نقدینگی بانک، تعدیل و انکشاف پالیسی ها در بخش های مختلف بانک، انکشاف پلان استراتیژیک بانک برای سالهای 1399-1403، انکشاف پلان ها در زمینه استفاده موثر از جایداد های بانک بصورت مشخص نام برد. در ادامه محترم محب الله "امینی" آمر مالی و حسابی بانک گزارش مفصل راپور های مالی تفتیش شده سال 1398 را ارایه داشتند. محترم عبدالحبیب "ځدران" بعد از استماع گزارشات ضمن تشکر از تلاش ها و دستآوردهای هیئت نظار و هیئت عامل بانک، از اینکه بانک ملی افغان در مسیر پیشرفت قرار دارد ابراز خرسندی نمودند. در اخیر اشتراک کننده گان مجلس در قسمت پیشنهادات و پلان های بانک برای سال 1399 تصامیم لازم را اتخاذ نمودند.


اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم ذبیح الله فرزند امان الله ...


تجلیل از روز جهانی همبستگی زنان


تجلیل از روز هشتم مارچ (روز جهانی زن)! در محفلی که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های بانک ملی افغان به اشتراک هیئت رهبری و کارمندان بانک برگزار گردید، از روز جهانی زن بزرگداشت به عمل آمد. محترم عبدالعزیز "بابکرخیل" رئیس هیئت عامل بانک ضمن تبریک گفتن این روز به کارمندان طبقه اناث و تمام زنان قهرمان افغانستان، خلقت زن را منحیث انسان از جانب خالق لایزال بالاترین مقام توصیف نموده و نقش زن را در تسلسل نسل بشر منحیث مکمل مرد یک اصل انکار ناپذیر توصیف نمود. محترم بابکرخیل افزودند، خانواده اولین مهد تربیت انسان بوده و زن منحیث مادر نقش برازنده ی را در زمینه ایفا مینماید. در ادامه محفل محترمه رویا صدیقی به نمایندگی از سایر کارمندان در رابطه به نقش زن در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صحبت نموده و بر ضرورت مشارکت زنان در عرصه های مختلف تاکید ورزیدند. محفل با توزیع تحایف که از سوی مدیریت توسعه تجارت و بازاریابی در نظر گرفته شده بود خاتمه یافت.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان اپارتمان نمبر (۱۲) به مساحت (۱۳۳.۷۰) مترمربع منزل دوم وتهکوی های نمبر (۱و۲) به مساحت (۱۸۴.۶)مترمربع ملکیت های خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان


((بانک ملی افغان اپارتمان نمبر(۶) به مساحت (۹۰.۲۴) مترمربع منزل دوم ، تهکوی نمبر(۲) به مساحت (۳۰.۴)مترمربع وزیرزینه اپارتمان نمبر(۱) به مساحت (۲۵) مترمربع ملکیت های خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکوررا داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))


اطلاعیه بانک ملی افغان


اطلاعیه بانک ملی افغان! بانک ملی افغان بانک ملی افغان در نظر دارد برای سال 1399 بتعداد (99) نود و نه قلم قرطاسیه باب، رنگ های پرنتر و رنگ های کاپیر خویش از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را ملاحظه تضمین نقداً اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان


اطلاعـیه بانک ملی افغان به اساس قرار قضایی نمبر (346 بر 486) مورخ 28/09/1397 ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی (ب) ولایت کابل ومحضرتاریخی06/11/1398 هیئت محترم تطبیق قرار، محترم نجم الدین ولد عبدالمحبوب با ارایه مبلغ (9,203,000) افغانی برنده مجلس مزایده یکدربند حویلی بمساحت (97,64) متر مربع مندرج قباله شرعی نمبر (39بر319) مورخ 28/01/1392 ملکیت سید جاوید ولد سید محمد نسیم واقع ده بوری ناحیه سوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه موسسه تحصیلات عالی کاروان نزد بانک ملی افغان قرار داشت شناخته شده است. اشخاص و شرکت های که خواهان خرید جایداد مذکور بالاتر از قیمت (9,203,000) افغانی باشند درخواست های شانرا از تاریخ نشراعلان الی (14) یوم به مدیریت عمومی حصول قروض بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه راملاحظه و تضمین نقدآ اخذ میگردد. به اطلاع رئیس موسسه متذکره نیز رسانیده میشود تا درمجلس مزایده دوم حاضرباشند درغیر آن حق شکایت را نخواهد داشت .


نمایشگاه مشارکت برای ارتقا


اشتراک بانک ملی افغان در نمایشگاه مشارکت برای ارتقاء ملی (عالیست، افغانیست)! اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با همکاری شرکت خدماتی و تبلیغاتی تلنت، برای سومین سال کنفرانس و نمایشگاه ملی تحت عنوان (مشارکت برای ارتقاء و نمایشگاه ملی عالیست – افغانیست) را به مدت سه روز از تاریخ 4 الی 6 جدی 1398 در هوتل کابل سرینا برگزار کردند. در این نمایشگاه بانک ملی افغان برای شرکت ها و اشخاص بازدید کننده در مورد محصولات و خدمات خویش معلومات ارایه داشت و در زمینه بانک ملی افغان برای شرکت های بازدید کننده وعده همکاری نمود.


ختم سال مالی


افغان ملي بانک د هېواد په بانکي سکټور کې د ډېرې خالصې ګټې په لاسته راوړلو سره ۱۳۹۸ مالي کال په پوره بریالیتوب پای ته ورسولو. بانک ملی افغان با بدست آوردن بیشترین مفاد خالص در سکتور بانکی سال مالی ۱۳۹۸ را موافقانه به پایان رساند.


اطلاعیه بانک ملی افغاناطلاعیه بانک ملی افغاناطلاعیه بانک ملی افغاند افغان ملي بانک اړوند د یوې نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې!


په هغو مراسمو کې چې په همدې موخه جوړ شوي وو د افغان ملي بانک د عامل پلاوي رئیس ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل په ګډون د عامل پلاوي قدرمنو غړو او نورو کارکوونکو ګډون کړی وو، په سر کې د افغان ملي بانک د عامل پلاوي رئیس ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل د یادې ودانۍ د جوړولو پر اړتیا رڼا واچوله او د بانک لپاره یې یوه اړینه پروژه وبلله، چې په بشپړېدو سره به یې د خاصو اجناسو او اسنادو د ساتلو ستونزه په دایمي توګه حل شي، یاده ودانۍ به په دوه پوړونو کې د ټولو سهولتونو په درلودلو سره په راتلونکو څو میاشتو کې ګټې اخستنې ته وسپارل شي. په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د پټۍ په پرېکولو سره یې د بنسټ ډبره کېښودل شوه.


په کندهار ښار کې د افغان ملي بانک د اسلامي بانکوالۍ د څانګې پرانیس


په کندهار ښار کې د افغان ملي بانک د اسلامي بانکوالۍ د څانګې پرانیسته! په کندهار کې په لومړي ځل د افغان ملي بانک د یو لړ آسانتیاو په موخه د اسلامي بانکوالۍ څانګه په داسې حال کې پرانیستل شوه،چې له مرکزه د دغه بانک مدیره هیئت مسولینو،سوداګرو،صنعتکارانو،دولتي چارواکو،دیني علماو ا و ګڼو قومي مخورو په هغو مراسمو کې چې په همدې موخه جوړ شوي وو، ګډون کړی و. له مرکز کابل څخه د افغان ملي بانک مدیره هیئت په پلاوي کې د اسلامي بانکوالۍ آمر تاج ګل حقمل،د اسلامي بانکوالۍ د مالي ملاتړ او پانګونې عمومي مدیر حکمت الله فرهاد،د اسلامي بانکوالۍ عملیاتي عمومي مدیر محمد فهیم شینواري،د افغان ملي بانک د مرکزي دفتر مدیر پرویز ارسلايي هم برخه لرله،چې هر یوه يې پخپل وار د اسلامي بانکوالۍ د څانګې د پرانیست غونډې په څنډه کې د افغان ملي بانک په چټکو فعالیتونو رڼا واچوله،پانګوال او سوداګر يې وهڅول،چې د دغه بانک له با کیفیته او د لوړ اعتبار له خدماتو ګټه پورته کړي. باید ووېل شي،چې د غونډې په پای کې د افغان ملي بانک د مدیره هیئت پلاوي د کندهار د صنایعو او معدنونو خونې سره د مالي ملاتړ او بانکي خدمتونو په موخه د ګډې همکارۍ هوکړه هم لاسلیک کړه.


اطلاعیه بانک ملی افغان


((محترم (ذبیح الله ) فرزند (امان الله) با ارایه نرخ مبلغ (۸۶۵۰۰) هشتادوشش هزارو پنجصد افغانی ماهوار میخواهد یکباب اپارتمان نمبر(۱۱) به مساحت (۸۶.۲۹) مترمربع ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون را که درمجلس داوطلبی برنده گردیده برای مدت سه سال به کرایه بیگیرد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالاتر ازنرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))


قهرمانی تیم کرکت بانک ملی افغان


د افغان ملي بانک کرکټ لوبډلې د اتلانو شل لوریزو سیالیو پای لوبه وګټله! د اتلانو شل اوریزه سیالیو پای لوبې ته د افغان ملي بانک او افغان امریکايي پوهنتون لوبډلې ووتلې چې د روان کال سرطان میاشتې پر ۲۲ مې ڼېټې د کابل ښار سید جماالدین افغان ښارګوټي اړوند په ایوبي کرکټ لوبغالي کې تر سره شوه. لومړی پچه ( ټاس ) د افغان ملي بانک لوبډلې وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه، چې په ټولو شل اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې سیالې لوبډلې ته د ۱۶۰ منډو هدف ورکړ، چې سیالې لوبډلې ونه شول کولای یاد هدف پوره کړي او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره ۱۴۹ مندې تر سره کړې، په پای کې د افغان ملي بانک لوبډلې کپټان الهام جبارخېل ۱۱۱ منډو په تر سره کولو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان تهکوی های نمبر(۱ و۲) به مساحت مجموعی (۱۸۴.۶) مترمربع ملکیت خویش واقع جاده نادرپشتون را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که فعالیت کاری مرتبط داشته وخواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل پرداخت وتضمین نقدآ اخذ میگردد.


اولین نماشگاه بین المللی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات


اولین نمایشگاه بین‌المللی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان در هوتل انتر کانتینینتل دایر گردیده . در این نمایشگاه به شمول سایر ادارات دولتی و شرکت های خصوصی بانک ملی افغان نیز اشتراک ورزیده بود و در مورد محصولات و خدمات بانکی به بازدید کننده گانه معلومات همه جانبه ارایه نمود.


تجلیل از روز ملی بیرق


عبدالعزیز بابکرخېل: ملي بیرغ د ملي یووالي، خپلواکۍ او اقتصاد سمبول دی! دا چې د لومړي ځل لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د زمري ۷ مه نېټه د ملي بیرغ ورځ ونومول شوه، په همدې اساس یاده ورځ د افغان ملي بانک په مقر کې د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. غونډه د قران الکریم تر تلاوت او ملي سرود له غږولو وروسته د افغان ملي بانک د عامل پلاوي رئیس ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل په وینا سره پیل او د یادې ورځې په اړه یې د هراړخیزې وینا په ترڅ کې ملي بیرغ د ملي هویت، ملي غرور او خپلواکۍ سمبول وباله، همدا راز یې د ملي بیرغ پر اهمیت ګډونوالو ته بشپړ معلومات وړاندې او د افغان ملي بانک کارکوونکي یې وهڅول تر څو خپل ملي ویاړونه وپېژني او پالنه وکړي، غوڼده د ملي بیرغ په پورته کولو او دعایې سره پای ته ورسېده.


تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور


خپلواکي مو مبارک / استقلال مبارک د افغان ملي بانک رهبرۍ پلاوي او کارکوونکو د خپلواکۍ سلمه کلیزه د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې ونمانځله، په هغو مراسمو کې چې په همدې موخه جوړ شوي وو د افغان ملي بانک د عامل پلاوي رئیس ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل د یادې ورځې په اړه د غونډې ګدونوالو ته هر اړخیزه وینا واوروله او د زمري ( اسد ) ۲۸ مه یې د هېواد یوه له ډېرو مهمو تاریخي او ویاړلو ورځو څخه یاده کړه، غوڼده د ملي بیرغ په پورته کولو او دعایې سره پای ته ورسېده.


افغان ملي بانک د ټرانسپورټ وزارت اړوند د کابل ښار په څلور خواوو کې


تر دې وروسته به د ټرانسپورت قدرمن وزارت عواید د افغان ملي بانک له لوري را ټول کړل شي، په هغوی مراسمو کې چې په همې موخه جوړ شوي وو د افغان ملي بانک او ټرانسپورت وزارت قدرمنو مسؤلینو رسنیو ته د یادې پروسې په اړه هر ارخیز معلومات ورکړل او یاده چاره یې د فساد په مخنیوي کې خورا مهمه وبلله، همداراز یې زیاته کړه، چې په نږدې راتلونکې کې به د افغان ملي بانک څانګې د یاد وزارت په ټولو بندرونو کې فعالې شي. همداراز د افغان ملي بانک د عامل پلاوي رئیس ښاغلي عبدالعزیز بابکرخېل د ترانسپورت وزارت اړوند پر وخت او نویو چوپړتیاوو د ورکړې ژمنه وکړه. په پای کې د ټرانسپورت وزارت مشرتابه د افغان ملي بانک د رهبرۍ پلاوي هڅې او کوښښونه وستایل او له بې درېغه همکارئ یې مننه ورکړه.


ای تی ام بانک ملی افغان در برچی


حالا شما میتوانید از خدمات ماشین های اتومات صرافی بانک ملی افغان بطور 24 ساعته در نقاط ذیل استفاده نمائید موقیعت های ماشین های اتومات صرافی دفتر مرکزی فروشگاه گلبهار سنتر وزیر اکبرخان سرک 12  کارته سه سرک دارالامان میرویس میدان کوته سنگی هوتل آریانا کابل کارته نو سرک دوم  ارزان قیمت بابه کرخیل پلازا منزل دوم برچی مرکز تجارتی بهار سراب


د افغان ملی بانک اجراییوي رییس له ښاغلي سنک ایینان سره لیدنه


د افغان ملی بانک بورډ او اجراییوي رییس له ښاغلي سنک ایینان د پاشا د پانګونې بانک(Pasha Investment Bank) له اجراییوي رییس او د نوموړی بانک له مالی مشر سره د پاشا بانک کښی د کارمندانو د حکومتوالۍ (Corporate Governance) په اړه لیدنه درلوده، دواړو خواوو په خپلو بانکونو کې د حکومتوالۍ تجربې شریکې کړې. او موافقه وشوه چې پاشا بانک به د حکومتوالۍ په چارو کې همکاری وکړي او خپلې تجربې به له افغان ملی بانک سره شریکی کړي.


دستاآورد دیگر !


بانک ملی افغان نمایندگی جدید خویش را در اداره ثبت مرکزی واقع چمن حضوری در کنار ادارات صادر کننده جواز نامه و ریاست های مالیه دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک با حضور جلالتمآب داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور، محترم شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محترم عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات، محترم محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع، هیئت عامل بانک و سایر اشتراک کنندگان افتتاح نمود.در این مرکز بزرگ تمام خدمات مانند درخواست برای هرگونه جواز نامه، تصفیه مالیات و جمع آوری عواید در بانک ملی افغان تحت چتر واحد ارایه گردیده و هموطنان عزیز میتوانند بصورت سهل و سریع خدمات معیاری را دریافت نمایند.


بانک ملی افغان با بدست آوردن ۶۸۰ میلیون افغانی


افغان ملي بانک د ۶۸۰ میلیونه افغانیو خالصې ګټې په لاسته راوړلو سره، ۱۳۹۷ مالي کال په بشپړ بریالیتوب سره پای ته ورسولو بانک ملی افغان با بدست آوردن ۶۸۰ میلیون افغانی مفاد خالص، سال مالی ۱۳۹۷ را موافقانه به پایان رساند. BMA went through strategic reforms in the current financial year in the presence of sluggish economic growth in the country. Modernization, internal strengthening, and sustainability was among top priorities. The outcome went as anticipated. BMA secured top position in terms of profitability in the last three consecutive years. This year was a year of glory by recording net AFN 680 million profit. Thanks to a hardworking and committed BMA team.


جلسه فوق العاده مجمع محترم عمومی سهمداران بانک ملی افغان


جلسه فوق العاده مجمع محترم عمومی سهمداران بانک ملی افغان دایر گردید جلسه فوق الذکر به روز یکشنبه هفته جاری در اتاق جلسات وزارت محترم مالیه ج.ا.ا تدویر گردید. محترم داکتر محمد همایون "قیومی" سرپرست وزارت محترم مالیه ج.ا.ا و مشاور ارشد ریاست محترم جمهوری در امور زیر بنا و منابع بشری، جلسه را آغاز نموده و پیرامون موضوع صحبت نمودند. متعاقبا احمد جاوید "وفا" رئیس عامل بانک ملی افغان طبق اجندا در مورد ملکیت بانک در شهر نیورک معلومات همه جانبه ارایه نموده افزوند، که تعمیر افغان هوس واقع منهاتن شهر نیویارک کشور ایالات متحده امریکا از جمله جایداد های بانک ملی افغان بوده که بانک در جایداد متذکره 50 فیصد سهمدار میباشد. متباقی 50 فیصد آن مربوط به سهم خانواده آقای آروویچ بوده که اعضای محترم جلسه در مورد خرید سهم متذکره توسط بانک ملی افغان تصامیم لازم را اتخاذ نمودند.


اطلاعیه بانک ملی افغان


به اساس قرارقضایی نمبر (397) مورخ 07/12/1392 محکمه محترم ابتدائیه تجارتی ولایت کابل و محضر تاریخی 22/08/1397 هیئت محترم تطبیق قرار، محترم مصباح الله ولد محمد وصیل با ارایه مبلغ 54,000 پنجاه وچهارهزار دالرامریکایی قرار فی بسوه برنده مجلس مزایده جایداد تخلیه شده مندرج قباله شرعی نمبر (1098بر323) مورخ 09/07/1392 به مساحت 398 مترمربع ملکیت غلام محی الدین ولد ضیاء الدین واقع کارته سوم ناحیه ششم شهرکابل که تحت مراقبت قرضه شرکت قرشی لمتید نزد بانک ملی افغان قرارداشت شناخته شده است. اشخاص و شرکت هائیکه خواهان خرید جایداد مذکور بالاتر از قیمت 54,000 دالرامریکائی قرار فی بسوه باشند درخواست های شانرا از تاریخ نشر اعلان الی (14) یوم به مدیریت عمومی حصول قروض بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تضمین نقداً اخذ میگردد. به اطلاع رئیس و معاون و یا وکیل شرعی شرکت قرشی نیز رسانیده میشود تا در مجلس مزایده دوم حاضر باشند در غیرآن حق شکایت را نخواهند داشت .


آمادگی همکاری همه جانبه در راستای رشد صنایع داخلی


بانک ملی افغان آمادگی همکاری همه جانبه در راستای رشد صنایع داخلی میباشد ! این مطلب را محترم احمد جاوید "وفا" رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان در دیدار با هیئت رهبری انجمن صنایع افغانستان بیان داشته افزودند، بانک ملی افغان آماده است تا با سهل ترین شرایط امکانات مالی و خدمات بانکی را از طریق بانکداری اسلامی بانک ملی افغان در اختیار صنعت کاران کشور قرار داده تا زمینه تقویت و رشد بیشتر صنابع داخلی فراهم گردد. در مقابل اعضای رهبری انجمن صنایع از بسته مخصوص خدمات بانکی اسلامی بانک ملی افغان برای صنعت کاران اظهار قدر دانی نموده و توافق گردید که صنعت کاران میتوانند با مراجعه بخش بانکداری اسلامی عملا از بسته متذکره مستفید شوند. همچنان رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان به بخش های مربوطه هدایت دادند تا انتقالات خارجی، اعتبار نامه های بانکی و سایر خدمات مورد نیاز صنعت کاران را در اسرع وقت با شرایط سهل انجام دهند. در اخیر رهبری بانک ملی از تشریف آوری هیئت رهبری انجمن صنابع افغانستان به بانک ابراز تشکری نموده و با هم از موزیم بانک دیدن نمودند.


افتتاح نمایندگی بانک ملی افغان واقع دشت برچی


بانک ملی افغان به سلسله دستآورد ها و گسترش نمایندگی های بانک،اینک نمایندگی جدید خویش را که با عصری ترین سیستم بانکداری مجهز بوده درساحه برچی ایستگاه تانک تیل مارکیت بهار سراب طی محفل با حضور داشت محترم احمد جاوید "وفا"رئیس هیئت عامل بانک،محترم نجیب الله "امیری" رئیس اتحادیه بانکها،محترم میوند "فراهی" رئیس شرکت بیمه ملی افغان و مردم محل افتتاح نمودن و حالا آماده ارایه خدمات معیاری برای هموطنان عزیز میباشد.


اشتراک بانک ملی افغان در نمایشگاه ساخت وطن


بانک ملی افغان در نمایشگاه ساخت وطن در مرکز نمایشگاه های افغانستان واقع شهر نو کابل اشتراک نمود و در مورد محصولات و خدمات بانکی برای شرکت ها و بازدید کننده گان معلومات همه جانبه ارائه نمودند.


افتتاح کال سنتر بانک ملی افغان


بانک ملی افغان به سلسله ارایه خدمات عصری جهت سهولت برای مشتریان محترم این بار بخش کال سنتر خویش را به تاریخ 1397.02.05 در حضور داشت هیئت محترم سهمداران بانک ملی افغان و رئیس هییت عامل بانک محترم احمد جاوید "وفا" افتتاح نمودن، تا مشتریان محترم بتوانند با دایر نمودن شماره 1312 مشکلات خویش را به اسرع وقت حل نموده و همچنان میتوانند هر نوع معلومات را در مورد خدمات بانک ملی افغان از شماره 1312 بدست بیاورند.


بانک هسپانیا BMCE تفاهمنامه بانک ملی افغان با


طوریکه میدانید بانک ملی افغان اولین و با اعتبارترین بانک درافغانستان افتخار دارد تا برای بهبودی خدمات بانکی و سهولت های بیشتر برای مشتریان عزیز در پهلوی بانک های دیگر اینک با مشهور ترین بانک جهان BMCE BANKکشورهسپانیا تفاهم نامه را به امضا رسانیده تا به اساس آن توانسته باشیم پول همشهریان محترم را به زودترین فرصت به نقاط مختلف جهان از طریق شبکه جهانی سویفت و وسترن یونین ارسال نمایم.


Global Trade Leaders’ Club


Global Trade Leaders’ Club (GTLC) conducted a broad Survey of international entrepreneurs in which companies and financial institutions of various countries were selected for International Trophy for Quality. Bank-e-Millie Afghan (BMA) was selected for quality and excellence in its services from Afghanistan. Mr. Ahmad Javed Wafa, BMA President & CEO participated in GTLC international event held in Paris, France on March 12, 2018 to deliver a speech on BMA recent developments and to receive this award. BMA is committed to ensure excellence in its services and protect its longstanding trustworthiness & reliability.


د ښځو نړیواله ورځ مو مبارک شه


هغه غونډه چې د ښځو نړیوالې ورځ په ویاړ د افغان ملي بانک د غوڼدو په تالار کې جوړه شوې وه، د افغان ملي بانک عملیاتي آمر او سرپرست ښاغلي ( زین الله خان حسني ) سر بېره د عامل پلاوي قدرمنو غړو او ګڼو کارکوونکو ګدون کړی وو، په پیل کې د بانک سرپرست ښاغلي زین الله خان حسني د غونډې ګډونوالو ته د ښځو نړیوالې ورځې د مبارکۍ تر څنګ د ښځو پر حقوقو هر اړخیزه رڼا واچوله او ښځې یې د افغاني ټولنې مخکښه برخه وبلله، په پای کې غونډه د نغدي ډالیو په ورکولو سره پای ته ورسېده. روز جهانی زن مبارک باد! جلسه که به مناسبت روز زن در سالون جلسات بانک ملی افغان دایر گردیده بود آمر عملیاتی و سرپرست بانک ملی افغان محترم زین الله خان حسنی اعضای محترم هیت عامل و کارمندان محترم اشتراک ورزیده بودند. در نخست سرپرست بانک محترم زین الله خان حسنی در مورد حقوق زن صحبت های همه جانبه نمود و برای کارمندان طبقه اناث بانک ملی افغان روز جهان زن را تبریک عرض نمود. جلسه با اهدا تحایف نقدی پایان یافت.


د افغان ملي بانک د مخکښو کارکوونکو ستاینغونډه


د افغان ملي بانک د مخکښو کارکوونکو ستاینغونډه تر سره شوه! افغان ملي بانک د اداري اصولو په پام کې نیولو سره د ۱۳۹۶ کال مخکښ کارکوونکي په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول، په هغه غونډه کې چې په همدې موخه د افغان ملي بانک د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د افغان ملي بانک د عامل پلاوي مشر ښاغلي ( احمد جاوید وفا ) سربېره د عامل پلاوي قدرمنو غړو او ګڼو کارکوونکو ګډون کړی وو، په پیل کې د افغان ملي بانک رئیس ښاغلي ( احمد جاوید وفا ) د غونډې ګډونوالو ته هر اړخیزه وینا وکړه او د ټولو کارکوونکو هڅې او کوښښونه یې وستایل، وروسته د افغان ملي بانک بشري سرچینو لوی مدیریت له لوري جوړ شوي ستاینلیکونه او مډالونه په کارکوونکو وویشل شول. بانک ملي افغان از کارمندان ممتاز خویش ستایش به عمل اورد! بانک ملی افغان طبق اصول اداری کارمندان ممتاز سال ۱۳۹۶ خویش را با تشکرنامه و مدال ستایش نمود، این برنامه که در تالار بانک ملی افغان با اشتراک رییس هئیت عامل بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا، اعضای هییت عامل و کارمندان محترم دایر گردیده بود. در نخست محترم احمد جاوید وفا رییس هئیت عامل بانک ملی افغان صحبت های همه جانبه نمود و از زخمات و کوشش های کارمندان بانک ابراز خرسندی نمود. در پایان تقدیر نامه و مدال های که از طرف مدیریت عمومی منابع بشری بانک ملی افغان ترتیب شده بود توزیع گردید .


نشست رئیس هیئت عامل بانک ملی با وزیر شهر سازی و مسکن


محترم احمد جاوید وفا رییس هئیت عامل بانک ملی افغان با محترم اجمل شمس، معین وزارت شهر سازی و مسکن و هییت وزارت محترم شهرسازی و مسکن جهت ایجاد مسکن برای همشهریان محترم از طریق بانکداری اسلامی بانک ملی افغان مورد بحث همه جانبه نمود و طرفین تعهد نمود تا پروسه مذکور را به جدیت تعقیب خواهند نمود. د افغان ملي بانک د عامل پلاوي مشر ښاغلي احمد جاوید وفا د کور او ښار جوړولو وزارت له مرستیال، ښاغلی اجمل شمس او راغلي پلاوي سره وکتل، په یاده کتنه کې درنو ښآریانو ته د افغان ملي بانک اسلامي بانکوالۍ له لارې د کور جوړولو په اړه مفصل بحث وشو او ژمنه وشوه چې یاد پروسه به دواړه لوري په پوره جدیت تعقیبوي.


BMA CEO meeting with Minister of Agriculture


Mr. Ahmad Javed Wafa CEO of Bank Millie Afghan had meeting with Minister of Agriculture Mr. Nasir Ahmad Durani on facilities BMA can provide to government enterprises of Ministry. They also having discussion on deposits of Agriculture Development Fund (ADF) project of Ministry of Agriculture. He was agreed that Ministry of Agriculture will support BMA. Moreover, the possibility of giving facility of Tractor financing through BMA Islamic Banking Window was also discussed between the two organizations
د افغان ملي بانک د عامل پلاوي مشر ښآغلي احمد جاوید وفا د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت له قدرمن وزیر ښاغلي ( نصیر احمد دُراني ) سره ولیدل او د ADF ( Agriculture Development Fund ) د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځانګړې شوې پروژې په اړه یې ور سره مفصل بحث وکړ، د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت قدرمن وزیر ښاغلي ( نصیر احمد دُراني ) ومنله چې د هېواد پرمختللي بانک ( افغان ملي بانک ) سره به هر راز همکارئ ته دوام ورکړي او په ټوله مانا یې د افغان ملي بانک څخه د یاد وزارت د ملاتړ ډاډ څرکند ګړ. همداراز د افغان ملي بانک د مشر تابه له لوري بزکرانو ته د یاد وزارت له لوري د ترکټورونو او نورو وسایلو د ورکړې په اړه د لا ښو اسناتیاوو برابرولو په موخه د اسلامي بانکوالۍ له لارې د یادو وسایلو ورکولو په اړه هم بحث وشو. رییس هئیت عامل بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا با وزیر زراعت، ابیاری و مالداری محترم نصیر احمد درانی دیدار نمود، و در باره پروژه ADF (Agriculture Development Fund ) بحث و گفتگو نمود که در مورد وزیر زراعت ابیاری و مالداری محترم نصیر احمد درانی از حمایه همه جانبه آن وزارت محترم تاکید نمود. همچنان جانبین موضوع توزیع تراکتور ها و دیگر وسایل برای دهاقین محترم از طریق آن وزارت محترم روی بحث گرفت تا پروسه مذکور از طریق بانکداری اسلامی بانک ملی افغان صورت ګیر د.


اطلاعـیه بانک ملی افغان


بتاسی از فیصله قضائی نمبر (65) مورخ 04/03/1394 ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی ولایت کابل و محضر تاریخی 14/08/1396 هیئت محترم تطببیق یک دربند فابریکه مندرج قباله های شرعی نمبر (262) 26/11/1368 ، (76) و(77) 29/3/1368 ، (77) مورخ 28/3/1368 و (78) 29/03/1368 که در بدل قرضه لیتراف کریدت اعطا شده به شرکت سهامی قو تحت مراقبت بانک ملی افغان قرار داشت و معیاد قرضه بدون تصفیه بسر رسیده ، از طرف هیئت مختلط از طریق مزایده و داوطلبی بفروش برسد . اشخاص حقیقی و حکمی که خواهش خریداری جایداد مذکور را داشته باشند در خواست های خویش را از تاریخ تاریخ نشر اعلان الی 21 یوم به مدیریت عمومی حصول قروض بانک ملی افغان بسپارند ، شرط نامه را ملاحظه و تضمین نقداً اخذ میگردد ، به رئیس و معاون شرکت متذکره نیز ابلاغ میگردد تا در مجلس داوطلبی حاضـر باشند در غیر آن حق شکایت را نخواهند داشت . شماره تماس : 0752118529


اطلاعـیه بانک ملی افغان


بتاسی ازقرارقضائی نمبر(32) مورخه30/06/1389 ریاست محترم محکمه استیناف ولایت کابل و گزارش تاریخی 24/03/1396 هیئت محترم تطبیق قرارنمبر فوق قرار است مارکیت تجارتی گلزاد مندرج قباله شرعی (46 بر576) مورخ28/03/1382 ملکیت محترمان محمد داود ومحمد اشرف ولدان محمد عارف واقع بره کی شهرآرا ناحیه دوم شهر کابل که به تضمین قرضه محمد داود و محمد اشرف گلزاد نزد بانک ملی افغان گذاشته شده بود ومیعاد قرضه بدون تصفیه بسررسیده وشرکت متذکره بابت اصل قرضه و تکتانه مقروض بانک میباشد، از طریق داوطلبی ومزایده بفروش برسد ، شرکتها واشخاص حقیقی که خواهش خرید جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشراعلان الی 21 یوم به مدیریت عمومی حصول قروض بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه راملاحظه و تضمین نقداٌ اخذ میگردد همچنان به اطلاع مالکین جایداد متذکره نیز رسانیده میشود تادرمجلس داوطلبی حاضرباشند درغیرآن حق شکایت را نخواهند داشت. شماره تماس :0752118529-


دافغان ملی بانک د سروبی ولسوالی څانګی پرانیستنی غونده


افغان ملي بانک د کابل ولایت اړوند په سروبي ولسوالۍ کې خپله څانګه په عصري بڼه ورغوله او د ګرانو هېوادوالو د چوپړ لپار بشپړه اماده ده، په هغې مراسمو کې چې د همدې څانګې د پرانیستلو په موخه جوړ شوي وو، د افغان ملي بانک د عامل پلاوي مشر ښاغلي احمد جاوید وفا، د عمیاتي آمریت آمر ښاغلی زین الله حسني، د افغان ملی بانک اقتصادی سلاکار ښاغلی عطالله ستانکزی او د سروبی ولسوالی ګڼو مشرانو اومسولینو ګډون درلود، چې د پټۍ په پرې کولو سره یادې څانګې خپل فعالیت په نوې بڼه پیل کړ او اوسمهال د ګرانو هېوادوالو چوپړ ته بشپړه تیاره ده. ګران هیوادوال اوس کولای شی د یادی څانګی نه د خپل کاروبار د پراختیا په موخه کوچنی قرضی هم ترلاسه کړی.


دافغان ملی بانک ننګرهار څانګی پرانیستنی غونده


افغان ملي بانک د ننګرهار ولایت ولایتي څانګه چې د جلال اباد ښار اړوند اسحاق زي مارکېټ کې موقعیت درلود، د ګرانو هېوادوالو او د ننګرهار ولایت درنو اوسېدونو د لا ښه چوپړ په موخه د څانګې په موقعیت کې بدلون راوست او د جلال اباد ښار مخابراتو څلور لارې ته یې ولېږدول شوه. نوې څانګه چې په عصري بڼه رغول شوې د بانکي خدمتونو له ټولو اسانتیاوو څخه برخمنه ده او دا مهال په نور مال ډول خپل خدمات وړاندې کوي، په هغې مراسمو کې چې د همدې څانګې د پرانیستلو په موخه برابر شوي وو، د افغان ملي بانک د عامل پلاوي مشر ښاغلي ( احمد جاوید وفا ) سربېره د بانک رهبرۍ هئیت، د ننګرهار مستوفی او مرستیال والي ښاغلي عبدالله رقیبی، د سولې شورا ولایتي مشر الحاج ملک نذیر، د افغانستان بانک د ختیځ زون مشر توحید یار صیب، د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ښاغلي ډاکتر ناصر کامه وال او ګڼو نورو مشرانو او ځوانانو ګډون درلود، په پیل کې یاد مراسم د قرانکریم د مبارکو ایاتونو په تلاوت سره پیل شول، وروسته د افغان ملي بانک د عامل پلاوي مشر ښاغلي احمد جاوید وفا له لوري د ښه راغلاست وینا واورول شوه او د بانک په پرمختګونو ، خدمتونو او سهولتونو بشپړه رڼا واچول شوه، د دې تر څنګ یې په ختیځ کې د اسلامي بانکوالۍ د فعالېدو زیری هم ورکړ، چې د ګډونو والو له تود هرکلي سره مخ شو. همداراز د غوڼدې نورو ګډونوالو په خپل وار سره مفصلې خبرې وکړې او خپلې مشخصې غوښتنې یې د بانک رهبرۍ هئیت ته وړاندې کړې، چې له نېکمرغه د بانک د رهبرۍ له لوري ور سره د بشپړې همکارۍ ژمنه وشوه او په پای کې د پټۍ په پرې کولو سره یادې څانګې په نوې او عصري بڼه خپل خدمات پیل کړل.


سفر رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان به کشور قزاقستان


رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا با محترم قدم شاه شهیم سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم قزاقستان دیدار نمود در این دیدار که محترم انجنیر مجیب الله قاسم نماینده ریاست اطاق های تجارت مقیم قزاقستان، محترم محمد انور عارفی رئیس عامل اتاق های تجارت و محترم الفت عطائی معاون نماینده اطاق های تجارت مقیم قزاقستان نیز اشتراک داشت بحث روی بهبود روابط بانکی و همکاری بین بانک ملی افغان و بانک های جمهوری قزاقستان و ایجاد سهولت برای تجار و متشبثین ملی صورت گرفت


دیدار رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان با تجار ملی مقیم قزاقستان


رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان طی سفر رسمی به کشور قزاقستان با تجار ملی دیدار نمود در این دیدار که محترم مجیب الله قاسم رئیس خانه تجارتی افغانستان مقیم قزاقستان، معاون تجارتی الفت الله عطایی افغانستان مقیم قزاقستان نیز اشتراک داشتند روی ارایه سهولیات بانکی بحث های همه جانبه صورت گرفت.


امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه


امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی. حال تمام کارمندان و محصلین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی میتوانند ازسهولت ها وخدمات ما در نقاط مختلف کشور مستفید گردند.


امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وتصدی مسافربری ملی بس


به اساس تفاهمنامه که فی مابین رهبری بانک ملی افغان وتصدی مسافربری ملی بس به امضا رسیده است، کارمندان تصدی محترم میتوانند معاش ماهوارخویش را از طریق خدمات (پی رول) این بانک در سراسر افغانستان در کمترین زمان ممکن بدست بیاورند امضای این تفاهم نامه گامی موثر در ایجاد شفافیت بشتر مالی برای تصدی محترم و تقویت حکومت داری خوب میباشد.


ښاغلی وحیدالله حکیمی د اعتباراتو د آمر په حیث معرفی شوښاغلی وحیدالله حکیمی د کال ۲۰۰۲ نه د افغان ملی بانک په مختلفو څانګو کی تجربه لری چی د هغو له جملی نه د محاسبی عمومی مدیریت، د قروضو عمومی مدیریت او دڅار کمیټی د سکرتر په حیث پاتی شوی دی. ښاغلی حکیمی په کال ۲۰۱۶ کی د افغان ملی بانک د اعتباراتو د آمریت د مرستیال او سرپرست په حیث خپله دنده په ښه توګه پر مخ وړله او ښی لاسته راوړنی یی درلودی چی دغبرګولی د میاشتی په ومه و توانید څو د افغانستان بانک له مصاحبی وروسته د ښاغلی احمد جاوید وفا د افغان ملی بانک د عامل هئیت ریس له لوری د اعتباراتو د آمریت د آمر په حیث رسما معرفی شو. ښاغلی احمد جاوید وفا د افغان ملی بانک د عامل هیت ریس د وحیدالله حکیمی د معرفی کیدلو پر مهال خوښی څرګنده کړه او وویل چی خوښ دی چی داسی کدرونه زمونږ ترڅنګ شتون لری او ټیګار یی وکړ چی مونږ په همدی هڅه کی یو چی شته کدرونو ته د قانون په چوکاټ کی لمړیتوب ورکړو.


توزیع معاشات کارکنان محترم دولتی


بانک ملی افغان با مدرن ترین سیستم بانکی افتخار دارد منبعد معاشات کارکنان دولتی را درمرکز وولایات درکمتر از یک ساعت وبدون ائتلاف وقت به اساس توافقنامه که اخیرأ میان رهیری بانک ملی افغان و وزارت محترم مالیه جمهوری اسلامی افغانستان به ارتباط توزیع معاشات کارکنان ادارات محترم دولتی به امضا رسیده است بحسابات مربوط شان انتقال و از طریق سیستم پرداخت نماید


سال نو مبارک


هئیت رهبری و کارمندان بانک ملی افغان فرارسیدن سال نو را به تمام هموطنان عزیز مبارک باد میگوید


ATM توضیع اولین کارت


.به سلسله خدمات مدرن بانکی الیوم اولین کارت ماشین های اتومات صرافی برای رییس و اعضای هئیت عامل بانک ملی افغان توزیع گردید


تجلیل از زوز جهانی زن


از روز جهانی زن در تالار بانک ملی افغان تجلیل بعمل امد. در این محفل محترم احمد جاوید وفا رئیس هئیت عامل بانک ملی افغان و اعضای این هئیت اشتراک ورزیده بودند که رئیس هئیت عامل بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا نقش زنان را در بانکداری بسیار ارزنده و موثر خوانده و با تحایف از ایشان تقدیر بعمل امد.


تخلیه مارکیت تجارتی گلزاد


مارکیت تجارتی گلزاد ملکیت محترمان محمد داود و محمد اشرف ولدان محمد عارف واقع شهرارا ناحیه دوم شهر کابل که به تضمین قرضه محمد داود و محمد اشرف گلزاد نزد بانک ملی افغان گذاشته شده بود ومعیاد قرضه بدون تصفیه بسر رسیده بود الیوم به اساس حکم محکمه توسط هئیت موظف از لوی څارنوالی، نماینده حقوق کابل، نماینده ناحیه دوم، نماینده ولایت کابل و نماینده امنیت ملی تخلیه گردید. درجریان تخلیه جایداد ریس و هئیت ورهبري بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا که نیز حضور داشت از طرف اشخاص غیر مسول بالای هئیت و ریس بانک ملی افغان فیر نموده که خوشبختانه به کسی اسیب نرسیده و اشخاص مسلح توسط مسولین حوزه دستگیر گردیده اند.


د افغان ملی بانک یو نوی نوښت


افغان ملی بانک دنویو بانکی خدمتونو په ترسره کولو سره دا ځل دخپلو قدرمنو پیرودونکو لپاره دلا نورو نویو بانکی اسانتیاو پر مټ خدمات وړاندی کوی. په همدی اساس نن رسمآ د افغان ملی بانک د ATM صرافی ماشینونه د ښاغلی احمد جاوید وفا د افغان ملی بانک دعامل هیئت ریس او غړو له لوری افتتاح شو. اوس ګران هیوادوال کولای شی دهیواد په هر ګوټ کی د ATM صرافی ماشینونو له 24 ساعته خدمتونو نه ګټه ترلاسه کړی.


اطلاعـیه بانک ملی افغان


بتاسی ازقرارقضائی نمبر (32) 1389/06/30 ریــاست محترم محکمه استینـــاف ولایت کابل و گزارش تاریخی 13/10/1395 هئیت محترم تطبیــق قرارنمبر فوق مارکیت تجارتی گــــلزاد منـدرج قباله شرعی (46 بر576 )مورخ 1382/03/28 ملکیــت محترمان محمد داود و محمد اشرف ولدان محمد عارف واقع بره کی شهرآرا ناحیه دوم شهر کابل که به تضمیــن قرضه محمد داود و محمد اشــرف گلزاد نزد بانک ملی افغـان گذاشتـه شده بود ومیعاد قرضه بدون تصفیه بسررسیــده وشرکت متذکره بابت اصل قرضه و تکتـانه مقروض بانک میباشد ازطریق داوطلبی ومزائیده بفروش برسد، شرکتـــها واشخاص حقیقی که خواهــش خرید جایداد مذکور را داشتــه باشند درخواست های خویــش را از تاریخ نشراعلان الی 21 یوم به مدیــریت عمومی حصــول قروض بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه راملاحظه و تضمین نقدآ اخذ میگردد ، همچنان به اطلاع تمام مستاجرین مارکیت تجارتی گلزاد رسانیده میـــشود تا از تاریخ نشراعلان الی 20 یوم تمام حسابات شانرا با مالکین جایداد تصفیـــه و جایداد تحت تصرف خویـش را تخلیـه نمایند به مالکیـن جایداد متذکره نیز رسانیـــده میشود تادرمجلس داوطلبی حاضرباشند درغیرآن حق شکایت را نخواهند داشت


دیدار محترم احمد جاوید وفا با رئیس هیت عامل عزیزی بانک


محترم احمد جاوید وفا رئیس هیت عامل بانک ملی افغان با رئیس هیت عامل عزیزی بانک در دفتر کاری اش دیدار نمود در این دیدار روی همکاری های بانکی تبادل نظر صورت گرفت و رئیس بانک ملی افغان وعده همکاری های همه جانبه را به جانب مقابل نمود


اطلاعـیه بانک ملی افغان


.ضرورت دارد و این ضرورت را از طریق داوطلبی برای مدت یکسال قرارداد مینماید (Oracle Support) بانک ملی افغان برای بخش ای تی خویش به دیتابیس اوریکل اشخاص .وشرکت های علاقمند که واجد شرایط باشند میتوانند درخواستی خویش را الی تاریخ 18/10/1395 به مدیریت عمومی خدمات در مرکز بانک ملی افغان بسپارند .شرطنامه ولیست مشخصات را در یافت نموده تضمین نقدآ اخذ میگردد


افتتاح نمایندگی جدید بانک ملی


بانک ملی افغان افتخار دارد که الیوم پنجشنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۵نمایندگی جدید خویشرا واقع اداره ثبت مرکزی وملکیت های فکری با حضور محترم احمد جاوید وفا رئیس هیت عامل این اداره، محترم محب الله امینی آمر مالی و حسابی، محترم قاهر هده وال معاون عملیاتی بانک ملی افغان و محترم طارق احمد سرفراز رئیس اداره ثبت مرکزی وملکیت های فکری غرض ارایه خدمات مدرن بانکی و سهولت هر چه بهتر برای تاجران محترم افتتاح نمودند.


بازسازی نمایندگی واقع فروشگاه


نوید دیگر از بانک ملی افغان بانک ملی افغان نمایندگی خویشرا بعد از باسازی غرض ارایه خدمات مدرن بانکی برای همشهریان عزیز در مرکز تجارتی افغان واقع فروشگاه جوار شفاخانه رابعی بلخی با حضور محترم عتیق نوشیر، معاون آداره امور ریاست جمهوری ا.ا، محترم احمد جاوید"وفا" ریس هیت عامل این بانک ، محترم الحاج زین الله حسنی آمر عملیاتی ، محترم محب الله امینی آمر مالی و حسابی و جمع از تجاران ملی و نماینده های بانک های خصوصی افتتاح نمود.


اعلامیه بانک ملی افغان


اعلامیه بانک ملی افغان در پیوند به موضوع به سرقت برده شدن پول این اداره در ولایت بغلان: به اثر تلاش های شبانه روزی هئیت محترم رهبری بانک در پیوند به موضوع به سرقت رفتن پول های این اداره در ولایت بغلان، رئیس و هیت رهبری بانک شخصآ به ولایت های بغلان و قندز سفر کرده اند، موضوع را از نزدیک پیگیری نموده و با مقامات این دو ولایت دیدار داشته که خوشبختانه افراد مظنون این رویداد در ظرف چهار روز از سوی ارگان های امنیتی دستگیر و به پنجه قانون سپرده شده اند.هیئت رهبری اداره به هموطنان عزیز اطمینان میدهد که بانک ملی افغان منحیث یک نهاد مالی معتبر به تعهدات خویش غرض ارایه خدمات بانکی و حفظ پس اندازهای مشتریان خویش متعهد میباشد. همچنان هئیت رهبری این اداره از تلاش های نیروی های امنیتی در پیوند به این موضوع ابراز سپاس و قدردانی مینمایند.


اطلاعـیه بانک ملی افغان


متکی به قرارقضائی نمبر (192) مورخ 16/06/1393 محکمه محترم ابتدائیه تجارتی ولایت کابل ونظربه محضر تاریخی11/03/1395 هئیت تطبیق قرار قضایی ، محترم نظرمحمد ولد زمری با ارایه مبلغ 21,328,000)) افغانی که معادل مبلغ -/-310,000 دالر به نرخ روز میشود برنده مجلس داوطلبی جایداد تخلیه شده مندرج قباله شرعی نمبر(603 بر40) مورخ16/06/1367 به مساحت 484 متر مربع ملکیت محترم محمدرسول ولد عبدالکریم واقع سرک دهم وزیراکبرخان ناحیه دهم شهر کابل مرتبط به قرضه شرکت برادران کاکړ اعلان شده است ، هرگاه اشخاص حقیقی یا حکمی خوهان خرید جایداد مذکور بالاتر از قیمت -310,000/- دالر باشند درخواستی شانرا از تاریخ نشراعلان الی 21 یوم به مدیریت عمومی حصول قروض بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه راملاحظه و تضمین نقداً اخذ میگردد.


Western union training


Western union training for FLAs conducted
During the training operational issues like token guidance, daily issues and final procedure for FLA were discussed. The purpose of training was capacity building and transfer of information of Istanbul conference.


اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان یک تعداد از پالیسی ها و اسناد خویشرا که به زبان انگلیسی تحریر شده است میخواهد به یکی از زبان های ملی ترجمه نماید. اشخاص و یا دارالترجمه های که به لغات و اصطلاحات اقتصادی و بانکی بلدیت داشته وخواهش ترجمه اسناد مورد نظر را به زبان دری داشته باشند درخواست های خود را از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز به مدیریت عمومی خدمات در مرکز بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه را مطالعه گرده میتوانند ترجمه اسناد بعد از ارایه نمونه و عقد قرار داد صورت خواهد گرفت.


توزیع مواد درسی برای لیسه ملی ناشنوایان افغانستان


به سلسله کمک های قبلی اینک باز هم مدیریت عمومی بانک ملی افغان در حضورداشت محترم احمد جاوید وفا رییس هیئت عامل این بانک به تعداد 300 عدد بکس مکتب ، 1000 عدد کتابچه و 600 دانه قلم وپنسل توزیع گردید.


Locker Accounts


Join us for a safe and secure Locker facility


ATM, POS & Master Card


BMA is launching its ATM, POS & Master Card services to its valued customers.


BMA CEO Introduced


M. Ahmad JavedWafa was officially introduced to the bank employees in a ceremony held on December 21, 2015 at DAB. Mr. Khalil Sediq, DAB Governor, Mr. ShafiqullahQarizada, Deputy Minister for Customs at Ministry of Finance, Mr. FaridunIlham, Deputy Chief Administrative office of the President and other senior representatives from government institutions and private sector.


Kunduz Branch


Kunduz Branch