بانک ملی افغان در نظر دارد کارت، پن میلر و پاکت کارت ماشین ای تی ام خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبانک ملی افغان یک قطعه زمین ملکیت خویش را که مسمی به گدام پشم و به مساحت ( ۶۴۰۰۰) متر مربع واقع ناحیه ششم ولایت هرات میباشد از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت هاو موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را پس از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات و یا به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگرددبانک ملی افغان در نظر دارد سرور ها وسایل و ماشین آلات دیتابیس (Dr site) خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبانک ملی افغان در نظر دارد پرزه جات ماشین های ای تی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبه تاسی از قرار قضایی نمبر (3) مورخ 17/01/1392 ریاست محترم دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ولایت هرات که به تخلیه و تجویز ملکیت حاجی غلام حضرت حکم صادر گردیده بود جهت تطبیق حکم ذریعه مکتوب شماره 1272 بر 1013 مورخ 1445/9/21 آمریت حقوقی هرات مواصلت ورزیده است قرار است ملکیت حاجی غلام حضرت و اقع ناحیه سوم شاروالی ولایت هرات از طریق داوطلبی و مزایده بفروش برسد اشخاض حقیقی و حکمی که خواهش خرید جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (20) یوم به آمریت محترم حقوق ولایت هرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تامینات نقداً در جلسه اخذ میگردد. و اسامی حاجی غلام حضرت در روز جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت مسولیت بعدی متوجه خودش میباشد.به تاسی از قرار قضایی نمبر (6) مورخ 17/01/1393 ریاست محترم دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ولایت هرات که به تخلیه و تجویز ملکیت محمد گل ولد جمعه گل حکم صادر گردیده بود جهت تطبیق حکم ذریعه مکتوب شماره 1273 بر 1014 مورخ 1445/9/21 آمریت حقوقی هرات مواصلت نموده است. قرار است ملکیت محمد گل ولد جمعه گل که یک دربند تالار بنام صداقت و اقع ناحیه چهارم شاروالی ولایت هرات از طریق داوطلبی و مزایده بفروش برسد درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (20) یوم به آمریت محترم حقوق ولایت هرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تامینات نقداً در جلسه اخذ میگردد. و اسامی محمد گل در روز جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت مسولیت بعدی متوجه خودش میباشد.به تاسی از قرار قضایی نمبر (123) مورخ 12/04/1393 ریاست محترم دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ولایت هرات که به تخلیه و تجویز ملکیت حسیب صادق حکم صادر گردیده بود جهت تطبیق ذریعه مکتوب شماره 1271 بر 1012 مورخ 1445/09/ 21 آمریت حقوقی هرات مواصلت نموده است. قرار است ملکیت حسیب صادق واقع ناحیه پنجم شاروالی ولایت هرات از طریق داوطلبی و مزایده بفروش برسد اشخاص حقیقی و حکمی که خواهش خرید جایداد متذکره داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (20) یوم به آمریت محترم حقوق ولایت هرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تامینات نقداً در جلسه اخذ میگردد. و اسامی حسیب صادق در روز جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت مسئولیت بعدی متوجه خودش میباشدبانک ملی افغان یک قطعه زمین ملکیت خویش را که مسمی به گدام پشم و به مساحت ( ۶۴۰۰۰) متر مربع واقع ناحیه ششم ولایت هرات میباشد از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت هاو موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را پس از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات و یا به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگرددبانک ملی افغان در نظر دارد پرزه جات ماشین های ای تی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک فایروال سوفاز معه لایسنس که آفرگشایی آن بتاریخ 27/08/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت نتورکینگ افغان اسکلز گروپ به مبلغ (2،334،482) دو میلیون سه صدو سی چهار هزارو چهار صدو هشتاد دو افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت های اشتراک کننده و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل .آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایندبانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک فایروال سوفاز معه لایسنس که آفرگشایی آن بتاریخ 27/08/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت نتورکینگ افغان اسکلز گروپ به مبلغ (2،334،482) دو میلیون سه صدو سی چهار هزارو چهار صدو هشتاد دو افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت های اشتراک کننده و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل .آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایندبانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک فایروال سوفاز معه لایسنس که آفرگشایی آن بتاریخ 27/08/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت نتورکینگ افغان اسکلز گروپ به مبلغ (2،334،482) دو میلیون سه صدو سی چهار هزارو چهار صدو هشتاد دو افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت های اشتراک کننده و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل .آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند(بانک ملی افغان در نظر دارد حمایت تخنیکی اوریکل سپورت خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (7) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند).(( بانک ملی افغان به منظور استفاده موثر از ملکیت های خویش میخواهد بالای ملکیت این اداره واقع مقابل چمن حضوری ناحیه اول شهر کابل که مسمی به آپارتمانهای (6-7-8) بوده و به مساحت مجموعی (481) متر مربع میباشد یکباب تعمیر مطابق ماستر پلان شهری که دارای مشخصات ذیل باشد اعمار نماید 1- منزل تحتانی مخصوص پاکنگ وسایط 2-منزل اول دکاکین 3- منزل دوم برای نماینده گی بانکها 4- منازل بعدی برای دفاتر شرکت های واجد شرایط که خواهان تهیه نقشه های معیاری تعمیر مذکور باشند آفر های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (14) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))(( بانک ملی افغان به منظور استفاده موثر از ملکیت های خویش میخواهد بالای ملکیت این اداره واقع مقابل چمن حضوری ناحیه اول شهر کابل که مسمی به آپارتمانهای (6-7-8) بوده و به مساحت مجموعی (481) متر مربع میباشد یکباب تعمیر مطابق ماستر پلان شهری که دارای مشخصات ذیل باشد اعمار نماید 1- منزل تحتانی مخصوص پاکنگ وسایط 2-منزل اول دکاکین 3- منزل دوم برای نماینده گی بانکها 4- منازل بعدی برای دفاتر شرکت های واجد شرایط که خواهان تهیه نقشه های معیاری تعمیر مذکور باشند آفر های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (14) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))بانک ملی افغان دو باب دکاکین نمبر (D12 –D11) به مساحت مجموعی (۳۶.۹۹) مترمربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگرددبانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک یک پایه فایروال سوفاز معه لایسنس آن را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبانک ملی افغان در نظر دارد حمایت تخنیکی اوریکل سپورت خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبانک ملی افغان دو باب دکاکین نمبر (D12 –D11) به مساحت مجموعی (۳۶.۹۹) مترمربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگرددبانک ملی افغان در نظر دارد تا موجودی فزیکی و ارزش گذاری مجدد دارایی های ثابت بانک ملی افغان را از طریق داوطلبی باز توسط یکی از شرکت ها انجام نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک ده پایه ماشین ای تی ام را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایندبانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک 37 قلم رنگ های پرنتر و کاپیر بانک ملی افغان که آفرگشایی آن بتاریخ 03/04/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت عنایت محمدی لمیتد به مبلغ (3،450،000) سه میلیون چهار صدو پنجاه هزار افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت های اشتراک کننده و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.بانک ملی افغان یک قطعه زمین سفید به مساحت ( ۹۶۰) متر مربع جایداد خویش واقع چهاراهی دهمزنگ را از طریق داوطلبی به طور موقت به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را پس از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه نموده، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد