ویسترن یونین


ویسټرن یونین په نړۍ کې یو له پرمختللو مالي سیسټمونه څخه دی، چې خلکو ته یې په انفرادي ډول ډېرې ښې اسانتیاوې برابرې کړي، یو شخص کولای شي بل شخص ته په څو شېبو کې د نړۍ زیاترو هېوادونو ته پیسې ولېږي او یا یې هم تر لاسه کړي. افغان ملي بانک هم له تېرو څو کلونو راهیسې د یاد سیسټم څخه ګټه اخلي، چې په څو شېبو کې د پېرودونکو د حوالو لېږد رالېږد په برخه کې د پېرودونکو د معلوماتو پر بنسټ له ټولو څانګو یادې چوپړتیاوې تر سره کوي.


انتقالات بین المللی پول
مقدار کمیشن
50 (دالر)13 (دالر)
51 - 100 (دالر)14 (دالر)
101 - 200 (دالر)21 (دالر)
201 - 300 (دالر)27 (دالر)
301 - 400 (دالر)32 (دالر)
401 - 500 (دالر)37 (دالر)
501 - 750 (دالر)42 (دالر)
751 - 1000 (دالر)47 (دالر)
1001 - 1250 (دالر)55 (دالر)
1251 - 1500 (دالر)60 (دالر)
1501 - 1750 (دالر)70 (دالر)
1751 - 2000 (دالر)75 (دالر)
2001 - 2500 (دالر)85 (دالر)
2501 - 3000 (دالر)105 (دالر)
3001 - 3500 (دالر)125 (دالر)
3501 - 4000 (دالر)145 (دالر)
4001 - 4500 (دالر)165 (دالر)
4501 - 5000 (دالر)185 (دالر)