اطلاعیه بانک ملی افغان


متن اعلان داوطلبی یکباب تعمیربلاک A ملکیت بانک ملی افغان واقع شهیدانو چوک شهرکندهار (( بانک ملی افغان یکباب تعمیر مسمی به بلاک (A) به مساحت ( ۱۸۱۶.۲۱) مترمربع ملکیت خویش واقع شهیدانوچوک شهرکندهار را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت نماینده گی بانک ملی کندهارواقع شهیدانو چوک بسپارند شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان یک قطعه زمین نمبر(۴۳۷) مسمی به مخزن خشک به مساحت (۱۳۳۸.۱۶) متر مربع جایداد خویش واقع کارته سه را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد

2021-01-20
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان دوباب دکاکین نمبر( D11) به مساحت ( ۱۸.۴۹) متر مربع و( D12 ) به مساحت (۱۸.۴۹) متر مربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر رااز طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقداً اخذ میگردد

2021-01-20
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد سرورها،وسایل و ماشین آلات دیتابس خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2021-01-20