}
د پس انداز مضاربت حساب

• مشتری پول خویش را به اساس قرارداد مضاربت پس انداز به بانک میسپارد و بانک میتواند این پول را در سایر محصولات بانکداری اسلامی سرمایه گذاری نماید فایده و ضرر بین بانک و مشتری به اساس قرارداد منعقده تقیسم میگردد.
• صورت حساب ماهوار
• مطابقت با اصول وشریعت اسلامی
• حداقل بیلانس افتتاح حساب 5000 افغانی (100 دالر و یا 100یورو)
• افتتاح و بستن حسابات پس انداز بدون کمیشن اضافی
اسناد مورد ضرورت :
• اصل تذکره یا پاسپورت
• در صورتیکه کارمند دولت باشد کارت هویت
• TIN نمبر مشتری
• تصدیق محل سکونت فعلی مشتری

حساب مضاربت میعادی انفرادی
• این حساب طبق قرار داد مضاربت میعادی بین مضارت (بانک) و رب المال (مشتری) افتتاح میگردد.
• این حساب برای مدت یکسال میباشد و مفاد در اخیر سال مالی طبق قرارداد توزیع میگردد .
• صورت حساب ماهوار
• مطابقت با اصول و شریعت اسلامی
• احد اقل بیلانس 25000 افغانی (500 دالر یا یورو)
• افتتاح و بستن حسابات مضاربت میعادی بدون کمیشن اضافی
اسناد مورد ضرورت :
• اصل تذکره یا پاسپورت .
• در صورتیکه کارمند دولت باشد کارت هویت
• TIN نمبر مشتری
• تصدیق محل سکونت فعلی مشتری
حساب مضاربت میعادی برای شرکت ها
• این حساب طبق قرار داد مضاربت میعادی بین مضارت (بانک) و رب المال (مشتری) افتتاح میگردد.
• این حساب برای مدت یکسال میباشد و مفاد در اخیر سال مالی طبق قرارداد سنجش میگردد .
• صورت حساب ماهوار
• مطابقت با اصول و شریعت اسلامی
• احد اقل بیلانس 50000 افغانی (1000 دالر یا یورو)
• افتتاح و بستن حسابات مضاربت میعادی بدون کمیشن اضافی
اسناد مورد ضرورت :
• اصل تذکره رئیس و معاون شرکت
• اصل جواز و اسناسنامه شرکت
• TIN نمبر رئیس ، معاون و شرکت
• ورق چاپی و مهر شرکت
• تصدیق محل سکونت فعلی رئیس و معاون شرکت