}
انفرادي معیادي مضاربت حساب

• دا حساب د بانک او رب المال(پیرودونکي) تر منځ د معیادي مضاربت د هوکړې له مخې پرانیستل کیږي.
• د دې حساب موده یو کال ده او د مالي کال په پای کې د شوې هوکړې له مخې یې ګټه وېشل کیږي.
• میاشتینی صورت حساب
• د اسلامي شریعت او اصولو له مخې
• بیلانس: لږ تر لږه 25000 افغانۍ( 500 ډالر یا یورو)
• له اضافي کمیشن پرته د معیادي مضاربت حسابونو تړل او پرانیستل

• د اړتېا وړ اسناد:


• اصلي پیژندپاڼه یا پاسپورت
• که چیرې د دولت کارمند اوسي د هویت کارت
• TIN نمبر
• د پیرودونکي اوسني استوګنځای تصدیق

د شرکتونو لپاره د معیادي مضاربت حساب


• د معیادي مضاربت د هوکړې له مخې دا حساب د (بانک) او رب المال(پیرودونکي) تر منځ پرانیستل کیږي.
• دا حساب د یو کال لپآره دی،چې د مالي کال په پای کې د شوې هوکړې له مخې یې ګټه سنجول کیږي.
• میاشتینی صورت حساب
• د اسلامي شریعت او اصولو له مخې
• بیلانس: لږ تر لږه 50000 h افغانۍ( 1000دالر یا یورو)
• له اضافي کمیشن پرته د معیادي مضاربت حسابونو پرانیستل او بندول

• د شرکتونو لپاره د اړتیا وړ اسناد:


• د شرکت د رئیس او مرستیال اصلي پیژندپاڼه
• د شرکت اصلي جواز او اساسنامه
• د رئیس او د مرستیال د TIN نمبر
• د شرکت چاپي پآڼه او مهر
• د رییس او د مرستیال د اوسني استوګنځي تصدیق