}

حساب مضاربت میعادی انفرادی
• این حساب طبق قرار داد مضاربت میعادی بین مضارت (بانک) و رب المال (مشتری) افتتاح میگردد.
• این حساب برای مدت یکسال میباشد و مفاد در اخیر سال مالی طبق قرارداد توزیع میگردد .
• صورت حساب ماهوار
• مطابقت با اصول و شریعت اسلامی
• احد اقل بیلانس 25000 افغانی (500 دالر یا یورو)
• افتتاح و بستن حسابات مضاربت میعادی بدون کمیشن اضافی
اسناد مورد ضرورت :
• اصل تذکره یا پاسپورت .
• در صورتیکه کارمند دولت باشد کارت هویت
• TIN نمبر مشتری
• تصدیق محل سکونت فعلی مشتری
حساب مضاربت میعادی برای شرکت ها
• این حساب طبق قرار داد مضاربت میعادی بین مضارت (بانک) و رب المال (مشتری) افتتاح میگردد.
• این حساب برای مدت یکسال میباشد و مفاد در اخیر سال مالی طبق قرارداد سنجش میگردد .
• صورت حساب ماهوار
• مطابقت با اصول و شریعت اسلامی
• احد اقل بیلانس 50000 افغانی (1000 دالر یا یورو)
• افتتاح و بستن حسابات مضاربت میعادی بدون کمیشن اضافی
اسناد مورد ضرورت :
• اصل تذکره رئیس و معاون شرکت
• اصل جواز و اسناسنامه شرکت
• TIN نمبر رئیس ، معاون و شرکت
• ورق چاپی و مهر شرکت
• تصدیق محل سکونت فعلی رئیس و معاون شرکت