}
د انفرادي اشخاصو لپاره د جاري قرض الحسنه حساب

• پیرودونکی د حسنه پور په توګه خپلې پیسې د بانک ادارې ته سپاري،چې له دې حساب څخه هیڅ ډول ګټه او زیان پیرودونکي ته نه رسیږي.
• نا محدوده را کړه ور کړه( ( unlimited transactions
• میاشتنی صورت حساب
• د اسلامي شریعتاو اصولو له مخې
• ۷۵۰ افغانۍ د چیک بوک قیمت
• د انفرادي اشخاصو د حساب پرانیستې لپار لږ تر لږه ۵۰۰۰ افغانۍ(۱۰۰ ډالراو یا۱۰۰ یورو)
• له اضافي کمیشن پرته د حسنه پور یا قرض الحسنه حساباتو پرانیستل او تړل
• د انفرادي اشخاصو لپاره اړین اسناد
• اصلي پېژندپاڼه یا پاسپورت
• د هویت کارت که چیرې د دولت کارمند وي
• د پیرودونکي TIN نمبر
• د پیرودونکي د اوسني استوګنځي تصدیق

د شرکتونو لپاره حسنه پور یا قرض الحسنه جاري حساب
• پیرودونکی خپلې پیسې د بانک ادارې ته د حسنه پور یا قرض الحسنې په ډول سپاري،چې له دې حساب څخه پیرودونکي ته هیڅ راز زیان او ګټه نه ور رسیږي.
• نا محدوده را کړه ور کړه(( unlimited transaction
• میاشتینی صورت حساب
• د اسلامي شریعت او اصولو له مخې
• د چیک بوک قیمت ۷۵۰ افغانۍ
• لږ تر لږه د شرکت د حساباتو بیلانس ( coprorate)10000 افغانۍ ( 200 ډالر او یا یورو)
• له اضافي کمیشن پرته د قرض الحسنې حسابونو پرانیسته او تړل
• د شرکتونو لپاره اړین اسناد:
• د شرکت د رېیس او د مرستیال اصلي پېژندپاڼه
• د شرکت اصلي جواز او اساسنامه
• د شرکت د رئيس او مرستیال د TIN نمبر
• د شرکت مهر او چاپي پاڼه
• د شرکت د رئیس او مرستیال د اوسني سکونت یا استوګنځي تایید او تصدیق