میعادی پورونه

د ا یو ډول قرضی دی چی په معین زمان کی چی له یو کال نه تر دریو کلو پوری نظر په مشخص جدول له اقساطو او میاشتنی مفاد سره ورکول کیږی. دا آسانتیا د ماشین آلاتو او نورو تجهیزاتو د اخیستو او تولید په هدف ورکول کیږی.