د افغان ملي بانک ژمنتېا

مونږ له تاسو سره یو اوږد تېر څپرکی درلوده او په راتلونکي کې به هم مخ په وړاندې ځو او حاضر یوو،چې د خپلو پیاوړو کار کوونکو په مټ ګرانو پیرودونکو ته غوره خدمات ،د افغان ملي بانک قدرمنو سهم لرونکو ته د روڼتېا له مخې حساب ور کوونه وړاندې کړو.

دورنمای بانک ملی

په راتلونکو درېو کلونو کې د افغان ملي بانک لر لید د تېر تاریخ په څېر په افغانستان کې د تر ټولو وړاندې او له اعتباره ډک بانک ګڼل کېږي. د خدای په توکل په پوره باور ویلی شو،چې د نورو ملي نهادونو په څېر به افغان ملي بانک هم له نا انډولۍ او د ورځینېو خنډونو څخه به را وځي او دا یو مسلم حقیقت دی،چې زمونږ بانک په هېواد کې لومړنی او له اعتباره ډک بانک و،دی او وي به.

Prodip Ghosh
Oct 18, 2016

Curabitur eleifend mattis velit, gravida posuere mauris dapibus non.

Reply