اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد کارت، پن میلر و پاکت کارت ماشین ای تی ام خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

RECENT NEWS

بانک ملی افغان در نظر دارد کارت، پن میلر و پاکت کارت ماشین ای تی ام خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2024-06-13

بانک ملی افغان یک قطعه زمین ملکیت خویش را که مسمی به گدام پشم و به مساحت ( ۶۴۰۰۰) متر مربع واقع ناحیه ششم ولایت هرات میباشد از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت هاو موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را پس از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع چوک گلهای شهر هرات و یا به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2024-06-13

بانک ملی افغان در نظر دارد سرور ها وسایل و ماشین آلات دیتابیس (Dr site) خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2024-06-13