اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک ده پایه ماشین ای تی ام را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک 34 قلم قرطاسیه باب بانک ملی افغان که آفرگشایی آن بتاریخ 04/03/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت عنایت محمدی لمیتد به مبلغ (5،685،968) پنج میلیون شش صدو هشتاد پنج هزارو نو صدو شصت و هشت افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.

2023-04-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا 37 قلم رنگ های پرنتر و کاپیر خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2023-04-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک دو پایه فایروال سیسکو بانک ملی افغان که آفرگشایی آن بتاریخ 13/01/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی وحدت به مبلغ (1،297،800) یک میلیون دو صدو نود هفت هزارو هشت صد افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.

2023-04-01