اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک 16 عدد انورتر را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان یکباب گدام به مساحت (۱۵۸۰.۶۵) متر مربع جایداد خویش واقع علاوالدین را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را پس از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، شرطنامه را ملاحظه نموده، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2023-03-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

پروژه قصر ملی افغان واقع چهارراهی دهمزنگ شهر کابل یکی از پروژه های ملی در سطح کشور است که در مساحت (8600) متر مربع زمین و در 13 طبقه ، توسط ریاست محترم ساختمانی خانه سازی شرکت انکشاف ملی در مدت 30 ماه اعمار میگردد. اداره بانک ملی افغان در نظر دارد تا بمنظور مراقبت و تصدیق از کیفیت کار ساختمانی پروژه متذکره یک شرکت ساختمانی معتبر و باتجربه را استخدام نماید تا وظایف ذیل را انجام دهد: 1- مراقبت از کیفیت کار ساختمانی پروژه مطابق به مشخصات و بل احجام 2- ارزیابی و تاییدی انوایس قرار دادی به اساس کارهای انجام شده پروژه و مطابق مواد قرارداد. 3- نظارت از تطبیق پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه با مطابقت به پلان عمومی پروژه. 4- نظارت و تصدیق از آزمایشات مواد ساختمانی ، ثبت نتایج آزمایشات مواد ساختمانی ، جهت تصمیم گیری برای بهبود کیفیت برویت نقشه ، بل احجام کاری ومشخصات تخنیکی پروژه و نورم های ملی وبین المللی. 5- نظارت از مواد و وسایل (تجهیزات) ساختمانی به منظور تطبیق معیار ها و مشخصات تخنیکی جهت کیفیت پروژه. 6- تطبیق عملی نظارت و ارزیابی به منظور کنترول و مؤثریت کیفیت پروژه. 7- ارائه طرح های عملی در مورد بهبود کیفیت تطبیق پروژه ، جهت پایان آوردن سطح مصرف. 8- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش های مربوطه جهت تحقق اهداف تعین شده. 9- برآورد ثانی احجام کار ، و مقایسه کار انجام شده با برآورد اولی و تصدیق انجام کار مطابق احجام کار تعین شده. 10- همکاری در بازاریابی پروژه و ترتیب اعلانات برای فروشات جهت رشد مالی بانک ملی افغان. شرکت های واجد شرایط، پروپوزل های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (7) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل – افغانستان بسپارند، تاریخ آفرگشایی بعدأ به اطلاع شان رسانیده میشود، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقدأ اخذ میگردد."

2023-03-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه وتدارک دو پایه فایروال سیسکو را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2023-03-01