اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه حمایت تخنیکی اوریکل سپورت که آفرگشایی آن بتاریخ 14/09/1400 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت خدمات آی سی تی زیپی لینک به مبلغ (128،000.08) یک صدو بیست و هشت هزارو هشت سنت دالر امریکایی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارایه نمایند.

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا حفظ و مراقبت سرور ها و ماشین آلات (AMC ( خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه مند تهیه و تدارک آن باشند بعد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2022-01-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد به تعداد یک پایه جنراتور200 کیلووات و شش پایه جنراتور 22 کیلووات را از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه مند تهیه و تدارک آن باشند بعد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2022-01-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان بتعداد هشت باب دکاکین خامه و ساحه آزاد "جوار هوتل ترکمن کابل زم زم" ملکیت خویش واقع مقابل چمن حضوری را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برګشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2022-01-01