اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان به تعداد ده باب دکاکین بلاک (B) معه پارکنگ به مساحت مجموعی (۱۵۹۳) مترمربع ملکیت خویش واقع شهیدانو چوک ولایت کندهار را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی کندهار واقع شهیدانو چک کندهار بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد.

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

محترم ایمل پسرلی فرزند محمد یاسین با ارایه مبلغ (۲۶۰۰۰) بیست و شش هزار افغانی ماهوار میخواهد یکباب تهکوی نمبر(۵) به مساحت (۱۳۷) متر مربع ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده به کرایه بگیرد. اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالاتر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2021-11-21
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان به تعداد ده باب دکاکین بلاک (B) معه پارکنگ به مساحت مجموعی (۱۵۹۳) مترمربع ملکیت خویش واقع شهیدانو چوک ولایت کندهار را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی کندهار واقع شهیدانو چک کندهار بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد.

2021-11-21
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان به تعداد شش باب اتاق واقع منزل دوم سمت شمالی تعمیرنماینده گی به مساحت های هرکدام (۲۰.۵۷) مترمربع ملکیت های خویش واقع ولسوالی آقچه ولایت جوزجان را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها ، انستیتوت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده بانک ملی آقچه واقع جاده عمومی مقابل قوماندانی امنیه ولسوالی آقچه بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد.))

2021-11-21