اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دکاکین نمبر۱ به مبلغ ۶۶۰۵۰ افغانی ، نمبر۳ به مبلغ ۳۹۰۰۰، نمبر۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰، نمبر۷ به مبلغ ۳۲۰۰۰ ، نمبر۱۰ به مبلغ ۸۱۵۰۰ ، نمبر۳۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰ افغانی ویکباب دکان در رخ سرک عمومی مسمی به هوتل به مبلغ ۵۵۰۰۰ هزار افغانی ملکیت های خویش واقع چوک گلها شهرهرات را با برنده گان مجالس مزایده برای مدت سه سال عقد قرارداد مینماید ، اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش کرایه گرفتن جایداد های مذکور را بلند ترازنرخ های ارایه شده فوق داشته باشند درخواست های خویش را بعد ازنشراعلان ازطریق جراید رسمی الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت محترم عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلها بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان دکاکین نمبر۱ به مبلغ ۶۶۰۵۰ افغانی ، نمبر۳ به مبلغ ۳۹۰۰۰، نمبر۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰، نمبر۷ به مبلغ ۳۲۰۰۰ ، نمبر۱۰ به مبلغ ۸۱۵۰۰ ، نمبر۳۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰ افغانی ویکباب دکان در رخ سرک عمومی مسمی به هوتل به مبلغ ۵۵۰۰۰ هزار افغانی ملکیت های خویش واقع چوک گلها شهرهرات را با برنده گان مجالس مزایده برای مدت سه سال عقد قرارداد مینماید ، اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش کرایه گرفتن جایداد های مذکور را بلند ترازنرخ های ارایه شده فوق داشته باشند درخواست های خویش را بعد ازنشراعلان ازطریق جراید رسمی الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت محترم عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلها بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2021-07-17
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان به تعداد (۳۹) باب دکاکین، (۱۶) عدد ویترین های ثابت ومتحرک و(۲) باب غرفه ملکیت های خویش داخل مارکیت ملی سنترواقع چوک گلها شهرهرات را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص، شرکت-ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست¬های خویش را بعد ازنشر ازطریق جراید رسمی الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلها شهرهرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقداً اخذ میگردد

2021-07-17
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تهیه و تدارک مواد بازاریابی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2021-07-17
bahigobetebetmelbetlunabitbahiscomJigolo sitesitwitch viewer botsiber güvenlik hacklink al hacklink hack forum crack forum php shell indir hd pornopornoporno sextakipçi satın al