سهم داران فیصدی
1 وزارت محترم مالیه 94.08%
2 سره میاشت 3.78%
3 پشتنی بانک 2.07%
4 قوماندانی قوای هوائی 0.07%
5 شاروالی کابل 0.01%