اطلاعیه


بانک ملی افغان در نظر دارد پرزه جات ماشین های ای تی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

اخبار بانک

اطلاعیه

بانک ملی افغان در نظر دارد سرور ها وسایل و ماشین آلات دیتابیس (Dr site) خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

1403-01-27
اطلاعیه

بانک ملی افغان در نظر دارد پرزه جات ماشین های ای تی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

1403-01-27
اطلاعیه

به تاسی از قرار قضایی نمبر (3) مورخ 17/01/1392 ریاست محترم دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ولایت هرات که به تخلیه و تجویز ملکیت حاجی غلام حضرت حکم صادر گردیده بود جهت تطبیق حکم ذریعه مکتوب شماره 1272 بر 1013 مورخ 1445/9/21 آمریت حقوقی هرات مواصلت ورزیده است قرار است ملکیت حاجی غلام حضرت و اقع ناحیه سوم شاروالی ولایت هرات از طریق داوطلبی و مزایده بفروش برسد اشخاض حقیقی و حکمی که خواهش خرید جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (20) یوم به آمریت محترم حقوق ولایت هرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تامینات نقداً در جلسه اخذ میگردد. و اسامی حاجی غلام حضرت در روز جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت مسولیت بعدی متوجه خودش میباشد.

1403-01-27