اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دوباب دکاکین نمبر(۶۲۰) و(۶۲۱) به مساحت های هرکدام (۱۵) مترمربع ملکیت های خویش واقع شهرکندز را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده بانک ملی کندز واقع (متصل مدرسه تخارستان شهر کندز) بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان دوباب دکاکین نمبر(۶۲۰) و(۶۲۱) به مساحت های هرکدام (۱۵) مترمربع ملکیت های خویش واقع شهرکندز را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده بانک ملی کندز واقع (متصل مدرسه تخارستان شهر کندز) بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2021-05-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

محترم مجیب الله فرزند حاجی صفی الله با ارایه مبلغ (۵۴۰۰۰) پنجاه وچهارهزارافغانی ماهوارمیخواهد یکباب تعمیرمنزل دوم معه بام منزل دوم وزیرزینه به مساحت (۲۶۰) مترمربع ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده میوند را که درمجلس مزایده برنده گردیده برای مدت سه سال به کرایه بیگیرد ، اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالاترازنرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ، شرطنانه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد

2021-05-01
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد دیتاسنتر فعلی خویش را وسعت تر بسازد و آنرا از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2021-05-01