هیئت عامل

محب الله امینی

بیوگرافی مختصر محب الله امینی – آمرمالی وحسابی بانک ملی افغان! محب الله امینی یکتن از بانکداران ،محاسب ویکتن از متخصصین امورمالی بوده که قبلا در بخش های مختلف بانک مرکزی همچو مدیرعمومی خطرات مالی ،معاون آمریت خطرات مالی ،ومعاون آمریت (پی سی آر) ایفای وظیفه نموده است . آقای امینی در سال 2010 منحیث معاون آمریت تفتیش داخلی که بعداً به سمت آمریت تفتیش داخلی در سال 2011 ارتقا یافت شامل بانک ملی افغان گردید. موصوف در پهلوی خدمت خویش درسمت رسمی دولت منحیث آمر مالی وحسابی بان ملی افغان ،پس از اوقات رسمی مدت 8سال میشود که مصروف مضامین بانکداری،تمویل وسرمایه گذاری،محاسبه وسایر مضامین اقتصاد در پوهنتون میباشد. اقای امینی دارای سند لیسانس وماستری خویشرا در بخش علوم اقتصاد ازپوهنتون بین المللی اسلامی ، اسلام آباد بوده وضمناً در چندین کنفرانس وسمینارهای داخلی وخارجی در بخش های بانکداری ،مدیریت مالی ، تفتیش ،مدیریت خطرات ،تشخیص ومدیریت تقلب و نظارت بانک اشتراک نموده است.

Waheedullah Hakimi

Mr. Waheedullah Hakimi Serves as Chief Credit Officer (CCO) at Bank-e-Millie Afghan, he officially was appointed as CCO after receiving the approval of Board of Supervisor of Bank-e-Millie Afghan (BMA) and successfully attaining the approval of Da Afghanistan Bank (DAB). Since April 2016 he has been working as Deputy Chief Credit Officer and remained as Acting Chief Credit Officer. During 2010 - 2016, Mr. Hakimi worked as Credit Disbursement General Manager at Credit Department of BMA, as a Credit Disbursement General Manager, Mr. Hakimi successfully introduced new products and schemes in the Credit Department and brought significant changes in the loan portfolio of BMA. During 2002-2010, Mr. Hakimi worked as acting Chief Operations Officer (COO), Deputy General Manager of Accounting Department, Secretary of Board of Supervisors (BoS) at Bank-e-Millie Afghan. Mr. Hakimi has completed his secondary education in Mohammad Agha High School in Logar province. Then he did his bachelor's degree in economics from Kabul University in 2002. Hakimi has completed Associate Degree in Business Administration Management in Berkeley College, New York, USA in 2010. Moreover, Mr. Hakimi has attended advanced level training in banking both inside and outside Afghanistan. In 2005, Mr. Hakimi worked with Economics Faculty of Kabul University as a part-time lecturer of economics and banking