ser Bank-e-Millie Afghan Bank-e-Millie Afghan

بانک ملی افغان

بانک ملی افغان اولین وپیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده والی تاسیس دافغانستان بانک (1318) وظایف بانک مرکزی را نیز پیش برده و دارای شهرت 75 ساله به سطح افغانستان و جهان میباشد. این بانک با سرمایه ابتدایی 9,6 میلیون افغانی به فعالیتهای بانکی خویش شروع نموده که ازجمله این سرمایه (72) فیصد آن مربوط سکتور خصوصی و (28 ) فیصد آن مربوط سکتور دولتی بود ، این بانک درسال 1355 توسط دولت وقت کاملاً ملی اعلان شد. بانک ملی افغان ازبدو تاسیس خویش مصمم است تا درانکشاف ساحات عمده یی مانند تجارت، صنعت تجارتی و زراعت فعالیتهای بانکی خویش را پیش برد و مجهز با تمام انواع امکانات بانکی گردیده و آماده است تا برای مشتریان خویش زمینه ارائه بهترین خدمات بانکی را فراهم نماید.

ارتباط با ما

Latest Newsاطلاعیه بانک ملی افغان

محترم ایمل پسرلی فرزند محمد یاسین با ارایه مبلغ (۲۶۰۰۰) بیست و شش هزار افغانی ماهوار میخواهد یکباب تهکوی نمبر(۵) به مساحت (۱۳۷) متر مربع ملکیت بانک ملی افغان واقع جاده نادرپشتون را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده به کرایه بگیرد. اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را بالاتر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک واشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان به تعداد ده باب دکاکین بلاک (B) معه پارکنگ به مساحت مجموعی (۱۵۹۳) مترمربع ملکیت خویش واقع شهیدانو چوک ولایت کندهار را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی کندهار واقع شهیدانو چک کندهار بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد.


اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان به تعداد شش باب اتاق واقع منزل دوم سمت شمالی تعمیرنماینده گی به مساحت های هرکدام (۲۰.۵۷) مترمربع ملکیت های خویش واقع ولسوالی آقچه ولایت جوزجان را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص ، شرکت ها ، انستیتوت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های مذکور را داشته باشند درخواست های خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده بانک ملی آقچه واقع جاده عمومی مقابل قوماندانی امنیه ولسوالی آقچه بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت وتضمین نقدا ً اخذ میگردد.))

| All News |


Our Services


BMA Banking services is designed to meet the highest expectation of our customers;


Everywhere and Everytime

Deposite Scheme

We provide products ranging from current, saving accounts and a wide range of term deposits options with competitive rates.

Online Banking

Through online banking system, you can access your BMA bank account any time from any corner of the world.

BMA Swift

Through our secure and trustable SWIFT facility, send and receive money at a faster pace across the world.

Board Of Management

  عبدالعزیز بابکرخیل

  ریس هیئت عامل بانک ملی افغان

Abdul Aziz Babakarkhail
Chief Executive Officer(CEO)

  محب الله امینی

  آمر مالی

Mohibullah Amini
Chief Financial Officer(CFO)

  بشیر احمد نایل

  آمر عملیاتی

Bashir Ahmad Naail
Chief Operation Officer(COO)

  وحیدالله حکیمی

  آمر اعتبارات

Wahidullah Hakimi
Chief Credit Officer(CCO)

Deposit

Swift

24/7 ATM

Loan