ser Bank-e-Millie Afghan Bank-e-Millie Afghan

بانک ملی افغان

بانک ملی افغان اولین وپیشگام ترین بانک درافغانستان میباشد که به تاریخ 9 ثور1312 هـ ش تاسیس گردیده است. بانک ملی افغان ساختاربانکداری را در افغانستان معرفی نموده والی تاسیس دافغانستان بانک (1318) وظایف بانک مرکزی را نیز پیش برده و دارای شهرت 75 ساله به سطح افغانستان و جهان میباشد. این بانک با سرمایه ابتدایی 9,6 میلیون افغانی به فعالیتهای بانکی خویش شروع نموده که ازجمله این سرمایه (72) فیصد آن مربوط سکتور خصوصی و (28 ) فیصد آن مربوط سکتور دولتی بود ، این بانک درسال 1355 توسط دولت وقت کاملاً ملی اعلان شد. بانک ملی افغان ازبدو تاسیس خویش مصمم است تا درانکشاف ساحات عمده یی مانند تجارت، صنعت تجارتی و زراعت فعالیتهای بانکی خویش را پیش برد و مجهز با تمام انواع امکانات بانکی گردیده و آماده است تا برای مشتریان خویش زمینه ارائه بهترین خدمات بانکی را فراهم نماید.

ارتباط با ما

Latest News



اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان دکاکین نمبر۱ به مبلغ ۶۶۰۵۰ افغانی ، نمبر۳ به مبلغ ۳۹۰۰۰، نمبر۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰، نمبر۷ به مبلغ ۳۲۰۰۰ ، نمبر۱۰ به مبلغ ۸۱۵۰۰ ، نمبر۳۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰ افغانی ویکباب دکان در رخ سرک عمومی مسمی به هوتل به مبلغ ۵۵۰۰۰ هزار افغانی ملکیت های خویش واقع چوک گلها شهرهرات را با برنده گان مجالس مزایده برای مدت سه سال عقد قرارداد مینماید ، اشخاص ، شرکت ها وموسسات واجد شرایط که خواهش کرایه گرفتن جایداد های مذکور را بلند ترازنرخ های ارایه شده فوق داشته باشند درخواست های خویش را بعد ازنشراعلان ازطریق جراید رسمی الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت محترم عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلها بسپارند ،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیرقابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان به تعداد (۳۹) باب دکاکین، (۱۶) عدد ویترین های ثابت ومتحرک و(۲) باب غرفه ملکیت های خویش داخل مارکیت ملی سنترواقع چوک گلها شهرهرات را ازطریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص، شرکت-ها وموسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست¬های خویش را بعد ازنشر ازطریق جراید رسمی الی مدت (۷) یوم کاری به مدیریت عمومی نماینده گی بانک ملی هرات واقع چوک گلها شهرهرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت وتضمین نقداً اخذ میگردد


اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تهیه و تدارک مواد بازاریابی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

| All News |


Our Services


BMA Banking services is designed to meet the highest expectation of our customers;


Everywhere and Everytime

Deposite Scheme

We provide products ranging from current, saving accounts and a wide range of term deposits options with competitive rates.

Online Banking

Through online banking system, you can access your BMA bank account any time from any corner of the world.

BMA Swift

Through our secure and trustable SWIFT facility, send and receive money at a faster pace across the world.

Board Of Management

  عبدالعزیز بابکرخیل

  ریس هیئت عامل بانک ملی افغان

Abdul Aziz Babakarkhail
Chief Executive Officer(CEO)

  محب الله امینی

  آمر مالی

Mohibullah Amini
Chief Financial Officer(CFO)

  بشیر احمد نایل

  آمر عملیاتی

Bashir Ahmad Naail
Chief Operation Officer(COO)

  وحیدالله حکیمی

  آمر اعتبارات

Wahidullah Hakimi
Chief Credit Officer(CCO)

Deposit

Swift

24/7 ATM

Loan