}
حساب مضاربت پس انداز

چنین حسابی با امضای توافق نامه بین مضارب (بانکداری اسلامی) و رب المال (دارندگان حساب) در پرتو شرع اسلامی بر اساس موازین بانکداری اسلامی افتتاح می شود. از این نوع حساب ، هرگونه پروژه اقتصادی شرعی تأمین شده و هرگونه مفاد حاصل از آن ، بر اساس توافق انجام شده ، به دارندگان حساب پس انداز توزیع می شود.

شرایط افتتاح حسابات پس انداز
• حد اقل بیلانس افتتاح حساب برای اشخاص انفرادی 1000 افغانی (20 دالر یا 20 یورو) می باشد
• صورت حساب ماهوار ارایه میگردد
• این حساب محدود به دوره خاصی نیست ، دارنده حساب می تواند هر زمان که بخواهد پول به حساب خویش اضافه یا برداشت نماید
• افتتاح و بستن حسابات پس انداز بدون کمیشن صورت میگیرد

اسناد مورد ضرورت :
• اصل تذکره یا پاسپورت
• اگر مشتری کارمند دولت باشد ، کپی شناسنامه شغلی
• TIN نمبر مشتری
• در صورتیكه مشتری شغل آزاد دارد ، يك نسخه از مجوز
• ارایه بل برق / تصدیق محل اقامت فعلی مشتری