}
حساب جاری قرض الحسنه برای اشخاص انفرادی

• مشتری پول خویش را به طور قرض الحسنه به اداره بانک میسپارد که از این حساب هیچ نوع فایده و ضرر به مشتری نمیرسد.
• تعدد معاملات (unlimited transactions)
• صورت حساب ماهوار
• مطابقت با اصول وشریعت اسلامی
• قیمت چک بوک 750 افغانی
• حداقل بیلانس افتتاح حساب برای اشخاص انفرادی 5000 افغانی (100 دالر و یا 100یورو)
• افتتاح و بستن حسابات قرض الحسنه بدون کمیشن اضافی
اسناد مورد ضرورت برای اشخاص انفرادی :
• اصل تذکره یا پاسپورت .
• در صورتیکه کارمند دولت باشد کارت هویت
• TIN نمبر مشتری
• تصدیق محل سکونت فعلی مشتری

حساب جاری قرض الحسنه برای شرکت ها
• مشتری پول خویش را به طور قرض الحسنه به اداره بانک میسپارد که از این حساب هیچ نوع فایده و ضرر به مشتری نمیرسد.
• تعدد معاملات (unlimited transactions)
• صورت حساب ماهوار
• مطابقت با اصول وشریعت اسلامی
• قیمت چک بوک 750 افغانی
• حد اقل بیلانس افتتاح حسابات شرکت (corporate) 10000 افغانی (200 دالر و یا یورو)
• افتتاح افتتاح و بستن حسابات قرض الحسنه بدون کمیشن اضافی
اسناد مورد ضرورت برای شرکت ها :
• اصل تذکره رئیس و معاون شرکت
• اصل جواز و اسناسنامه شرکت
• TIN نمبر رئیس ، معاون و شرکت
• ورق چاپی و مهر شرکت
• تصدیق محل سکونت فعلی رئیس و معاون شرکت