چک بوک
25 برگ 250 افغانی , حسابات اسعاری 5(دالر ,پوند ,ایرو)