تعهد بانک ملی افغان

ما با شما گذشته نا گسستنی داشتیم ودرآینده نیزپیشگام خواهیم بود وحاضریم تاازطریق کارکنان ورزیده ، برای مشتریان خدمات ارزنده و برای سهمداران محترم بانک ملی حسابدهی شفاف راپیشکش نمائیم.

دورنمای بانک ملی

دورنمای بانک ملی درسه سال آینده همانا جایگاه بانک ملی افغان منحیث پیشتازترین بانک افغانستان مانند گذشته تاریخی آن است . یقین کامل داریم که به توکل خداوند بزرگ ،همچوسایرنهاد های ملی، بانک ملی افغان نیز از ناملایمات ونابسامانی های روزگارجان سالم بدرمی آورد واین یک حقیقت مسلم است که بانک ما اولین و با اعتبارترین بانک درکشوربوده ومیباشد.

Prodip Ghosh
Oct 18, 2016

Curabitur eleifend mattis velit, gravida posuere mauris dapibus non.

Reply