امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه

about bma Bank-e-Millie Afghan


امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی. حال تمام کارمندان و محصلین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی میتوانند ازسهولت ها وخدمات ما در نقاط مختلف کشور مستفید گردند.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.29 68.07
EUR 83.39 79.79
GBP 94.12 89.32
Last Updaed : Sep-19- 2017