توزیع معاشات کارکنان محترم دولتی

about bma Bank-e-Millie Afghan


بانک ملی افغان با مدرن ترین سیستم بانکی افتخار دارد منبعد معاشات کارکنان دولتی را درمرکز وولایات درکمتر از یک ساعت وبدون ائتلاف وقت به اساس توافقنامه که اخیرأ میان رهیری بانک ملی افغان و وزارت محترم مالیه جمهوری اسلامی افغانستان به ارتباط توزیع معاشات کارکنان ادارات محترم دولتی به امضا رسیده است بحسابات مربوط شان انتقال و از طریق سیستم پرداخت نماید

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.29 68.07
EUR 83.39 79.79
GBP 94.12 89.32
Last Updaed : Sep-19- 2017